هشدارپليسدرباره پيشفروشآپارتمان وفروشليزينگىخودرو

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معــاون مبــارزه با جعــل و كلاهبردارى پليــس آگاهى ناجا گفــت: درج آگهى در مطبوعــات و ســاير مراكز مبنى بر فــروش ليزينگى خودرو و يا پيش فــروش آپارتمان دليلى بر صحت و درستى مطالب عنوان شده و تأييد آن از سوى مراجع رسمى نيست.

به گزارش ايسنا، سرهنگ محمدرضا اكبرى در تشريح اين خبر اظهار كرد: با توجه بــه افزايش قيمت آپارتمان و خودرو در ماه هاى اخير، احتمال اين كه كلاهبرداران حرفه اى به سمت و سوى سوء استفاده از شهروندان تحت عناوين مختلف روى آورند متصور مىباشــد كه خريداران در هنگام خريد و فروش مراقب باشــند.بنابر اعلام پايگاه خبرى پليــس، معاون مبارزه با جعل و كلاهبردارى پليس آگاهــى ناجا تصريح كرد: مردم نبايد به همه شــركت هاى ليزينگ خودرو اعتماد كنند و پيــش از پرداخت هر گونه وجهى از مجوزدار بودن آن شركت از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اطمينان حاصل كنند.وى اضافه كرد: اسامى شركت هاى مجاز در فروش ليزينگى خودرو در سايت بانك مركزى به نشانىwww.cbi.ir موجود است.سرهنگ اكبرى خاطرنشان كرد: شهروندان براى پيش خريد ملك بايد علاوه بر اين كه از صحت و ســقم اســناد ارائه شــده از سوى فروشنده مطمئن شوند، قرارداد را در بنگاه هاى معاملات ملكى داراى مجوز منعقد و كد رهگيرى معتبر دريافت كنند، ضمن اين كه فروشــنده نيز موظف است سند اوليه ملك را به رؤيت مشاور املاك و خريدار برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.