واگذارى 5 هزار خودرو به فرزندان ايثارگران

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مدير عامل صندوق اشــتغال و كارآفرينى ايثارگران بنياد شهيد از آغاز ثبت نام براى واگذارى 5 هزار دســتگاه تاكســى به فرزندان ايثارگران سراسر كشور خبر داد. رضا رياحى در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار كرد: اين فرصت در حال حاضر بيشــتر براى فرزندان ايثارگرانى كه جوياى شــغل هستند، فراهم شده است.وى تصريح كرد: فرزندان ايثارگران متقاضى تاكسى هاى ثبت نامى بايد به اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران محل زندگى خود مراجعه و تقاضاى خود را به ثبت برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.