سوداگران مرگ مشترى هاى خود را افزايش دادند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

در يك كوچه خلوت در حال رد و بدل كردن سيگار هستند. سن و سالشان به 18 سال نمى رسد و پشت لبشان كمى سبز شده است. از كيف هاى روى دوششان مى توان فهميد كه در حال برگشت از مدرسه هستند. استرس و عجله اى كه براى كشيدن دارند نشان از اين دارد كه سيگارشان چيزى غير از يك سيگار معمولى است.با دسترسى آسان به اين مواد مى توان فهميد كه سوداگران مرگ و مواد فروشان سن مشترى هاى خود را كاهش داده اند و بر تعداد آن ها افزوده اند. اعتياد دانش آموزان هر چند كوتاه و نادر اما بسيار دردناك است. اين روزها آمارهاى جديدى در خصوص مصرف و توزيع مواد مخدر اعلام شده است. به گفته سخنگوى مبارزه با مواد مخدر بيش از يك صد منزل پلاك قرمز (محل تجمع معتادان) تنها در يكى از شهرها پلمپ شده است.

در اين خصوص افشــار با اشاره به اقدامات پيشــگيرانه وكنترل گر اين سازمان گفت: كشف مقادير زيادي مواد مخدر در بسته بندى و پك هاى يك گرمى و نيم گرمى در فاصله كمتر از 500 مترى مدارس كشف و ضبط شده است. به گفته وى، در حال حاضر دو درصد از دانش آموزان تجربه مصرف مواد مخدر داشته و با اين مسأله دست و پنجه نرم مى كنند. پرويز افشار با بيان اين كه مصرف مواد حتى يك بار هم خطرناك است،گفت: هيچ فرد معتادى در ابتدا فكرش را هم نمى كرد كه سرو كارش به گوشه خيابان بيفتد.با اين وجود، طرز فكر افرادى كه مصرف اين مواد را تفريح و سرگرمى مى دانند، ريشه در نبود آگاهى آن ها در گرفتار شدن در مرداب مواد مخدر دارد. پس بهترين راه، آگاهى دهى به افراد به خصوص جوان ها و نوجوان هاســت. بعضى كارشناســان بر اين باور هستند كه جا دارد آموزش دروسى براى مقابله با اين آســيب در مدارس در نظر گرفته شــود تا ضررها و تهديد هاى آن را به گوش دانش آموزان برساند.آن طور كه سرهنگ بخشنده، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران مى گويد: دانش آموزان بايد از مقطع راهنمايى و دبيرستان اين دروس را فرا بگيرند. وى ادامه مى دهد : از انواع مواد مخدر، »گل« در صدر قرار گرفته و مصرف كنندگان آن بر اين باور هســتند كه » گل« اعتياد آور نيست، اما افشار معتقد است كه اعتياد به اين نوع ماده مخدر 5 برابر بيشتر از انواع ديگر آن است. سرهنگ بخشنده با اشاره به تخريب روانى شديد اين مواد مى گويد: درمان اين نوع از معتادين به آسانى نبوده و پيشگيرى بسيار پررنگ تر از برخورد و مقابله با اعتياد است. گفتنى است، گل سرشاخه »مارى جوانا«يا همان »حشيش« است كه ميزان اعتياد آوري آن با ديگر مواد قابل مقايسه نيست.

(باشگاه خبرنگاران جوان)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.