عراق توقف صدور ويزا را تكذيب كرد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

دولت عراق ضمن تاييد توقف دو روزه روند صدور رواديد به دليل مشــكلات فنــى، از ادامه صدور رواديد و عدم توقــف آن خبر داد.به گزارش خبرگزارى فارس، وزارت امــور خارجــه عــراق روز پنجشــنبه توقف صــدور رواديد براى مســافران بــا هر مليتــى را تكذيــب كرد.به گــزارش وبــگاه خبرى »شــبكه الفــرات« عراق، »احمد محجوب« ســخنگوى وزارت امور خارجه عراق بــا تاييد توقف روند صدور ويزا براى چند روز اخير، اعلام كرد كه وزارت خارجه به همه هيات هاى ديپلماتيك خود اعلام كرد كه كار صدور ويزا براى زائران را از سر بگيرند. روند صدور رواديد در چنــد روز اخيــر به دليل اقدامات فنى مرتبط با سيســتم الكترونيكى جديد متوقف شــده بود.به گفته سخنگوى وزارت خارجه عراق، تفســيرها و علل مختلفى كه برخى رســانه ها درباره توقف صدور رواديد براى اتباع ايران، لبنان يا ديگر كشورها مطرح كردند، صحت ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.