ايران ديگر بهشت مهاجران نيست!

KHABAR JONOOB - - اخبار -

ايــران ديگــر براى مهاجرين نمى صرفد، به همين ســادگى! آن ها مــى خواهند ايران را ترك كنند و به كشــورهاى ديگر بروند تا به قول خودشــان بهتر كســب درآمد كنند و راحتتر زندگى كنند.

به گزارش ايســنا، نوســان بازار ارز و افزايش نرخ دلار در ماه هاى گذشــته تنها بر اقتصــاد ايــران و بازارهاى داخلى اثر گذار نبوده بلكه زندگى بســيارى از مهاجرين را هم تحــت تاثير قرار داده اســت چرا كه موجب شــده آن ها ديگر نتوانند همچون ســابق براى خانوادههايشان پول بفرستند و كار در ايران ديگر برايشان نمى صرفد.

على خدايى عضو كانون عالى شوراهاى اسلامى كار در اين باره مى گويد: تحولاتى كه در بحث نرخ ارز به وجود آمده موجب شــده تا مهاجرين و اتباع بيگانه يك شــبه 40 درصد قدرت خريدشــان را از دســت بدهند و ايــن امر بر زندگى و معيشــت آن ها تاثير گذاشته است.وى مى گويد: بسيارى از مهاجرين كه در ايران كار مى كنند و درآمدشان را به آن سوى مرزها مى فرستند با افزايش نرخ ارز ديگر نمى توانند پولى براى خانواده هاى خود ارســال كنند و به همين دليل كار كردن در ايران براى آن ها مقرون به صرفه نيست و تلاش مى كنند با خروج از ايران و رفتن به كشــورهاى ديگر، موقعيت اجتماعى و زندگى بهترى براى خود فراهم كنند.

اين مســئول كارگرى درباره تاثير حضور اتباع بيگانه در بازار كار كشور و بيكارى فارغ التحصيلان، اذعان مى كند: شخصا معتقدم كه اگر اتباع بيگانه از ايران بروند بسيارى از كارهاى كشــاورزى، دامــدارى، جمــع آورى محصولات باغى و زراعــى روى زمين مىماند. فارغ التحصيلان ما جوياى كار هســتند ولى تمايلى به كار در مزارع يا مرغدارى ها ندارند و بيشــتر به دنبال دفتر و ميز و تلفن هســتند لذا معتقدم نبايد مانع اشــتغال اتباع بيگانه در كشور شويم و حضور آن ها از بسيارى جهات براى ما مفيد است.

بــا اين حال، حميد نجف كارشــناس حوزه كار با اشــاره به حضور اتبــاع بيگانه در كارهاى ســاختمانى، نظارت دقيق مهندســان بر كار اتباع بيگانه را مورد تاكيد قرار داده و مى گويد: يكى از معضلاتى كه در اين زمينه وجود دارد، اين اســت كه از ســوى متوليان اصلى ساختمان كه شهردارى ها و سازمان نظام مهندسى هستند، كنترل و نظارت صحيحى ديده نمى شود؛ به نحوى كه اگر اتفاقى براى آن ساختمان پيش آيد، نمى پذيرند و ديگرى را مسئول مى دانند.او بيان مى كند: زمانى كارهاى ساختمانى از هم منفك بود و هر كارگر وظيفه اى داشــت؛ اين طــور نبود كه يك كارگر صفر، آجر چينى، ديوار چينى، نقاشــى يا كاشــى كارى كند ولى متاسفانه امروز تمام كارهاى تخصصى ساختمان را در اختيار اتباع بيگانه قرار مىدهيم و ساختمان را يك شبه بالا مى بريم و فكر مى كنيم كه ساختمان نوساز اســت، در حالى كه عمر مفيد آن بيش از 5 يا 10 ســال نيست.به گفته اين كارشناس حوزه كار، صبح ها در برخى ميادين اصلى شــهر، كارگران ســاختمانى جمع شــده و اكثرا ايرانى هســتند ولى اثرى از اتباع خارجى نيســت چون همه با قيمت پايين سر كارند، در حالى كه عــده اى در بخش بســاز و بنــداز اهميتى به جان و مال مردم نمى دهنــد و با به كارگيرى نيروهــاى ارزان خارجــى، ايمنى ســاختمان ها را به خطر انداخته و امنيت شــغلى كارگران ايرانى را از بين برده اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.