توقف صدور ويزا براى ايرانيان توسط سفارت قبرس

KHABAR JONOOB - - اخبار -

ســفارت قبرس در تهــران بدون ذكر دليل خاصى صدور ويــزا براى ايرانيان را متوقف كرد.به گزارش جام جم آنلاين، از صبح پنج شنبه صدور ويزا براى شهروندان ايرانى براى ســفر به قبرس از سوى سفارتخانه اين كشور در تهران متوقف شده است و متقاضيانى كه براى دريافت ويزا به ســفارت اين كشور در تهران مراجعه كردند به در بســته خورده و به آن ها گفته شــده كه صدور ويزا براى شهروندان ايرانى متوقف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.