امسال آزمون استخدامى مجدد در كشور برگزار مىشود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس ســازمان ادارى و استخدامى كشور گفت: امسال آزمون استخدامى مجدد در كشــور برگزار مى شود.به گزارش ايسنا، جمشــيد انصارى در جمع خبرنگاران با اشــاره به موضوع تبديــل وضعيت نيروها بيان كرد: چيزى به نــام تبديل وضعيت در قانــون وجود نــدارد و تنها كاركنان پيمانى كه از طريق آزمون وارد دســتگاه دولتى شــده اند طبق قانون مىتوانند تبديل وضعيت شــوند.وى با بيان اين كه امسال آزمون اســتخدامى مجددا در كشــور و در اواخر پاييز برگزار مى شــود، ادامه داد: كاركنان پيمانى به رســمى آزمايشــى و رسمى آزمايشى به رســمى قطعى تبديل وضعيت مى شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.