فساد دارد ريشه انقلاب را مىسوزاند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

احمد توكلى رييــس هيات مديره ديده بــان شــفافيت و عدالــت، يكى از چهــره هــاى اصولگــرا اســت. صحبت هاى اخير اســحاق جهانگيرى را حساب شــده مى دانــد و مى گويد اگــر درباره مفســدان واضح صحبت شود باعث مى شــود هزينه تن دادن به فساد براى افراد زياد شود و اين كار اثر بازدارنده دارد.به گزارش تابناك، به نقل از اعتماد آنلاين وى مىگويــد: دولت بايــد دقت كند كه اسناد غير قابل انكار داشته باشد تا افراد نتواننــد مدعــى دروغ بودن آن شــوند. من شخصاً از پيشــنهاد آقاى جهانگيرى اســتقبال مى كنــم و به نظــرم اين كار به نفع شــرايط كشــور اســت.توكلى با تاكيد بر اين كه در شــرايط فعلى كشور بحث مبارزه با فســاد مــى تواند وحدت بخش باشــد، ادامه مىدهــد: آن چه كه در شــرايط فعلى كشــور باعث مى شود سياســتمدارنى كه آلوده به رانت نشــده اند، دور هم جمع شــوند، مبارزه با فساد اســت. اكنون احزاب و گروه ها سر اين توافق دارند كه فساد دارد ريشه انقلاب را مىسوزاند.

نماينــده ادوار مجلس مــى گويد: اگر آقــاى روحانى مشــى خــود را كه اخيراً اعلام كــرده، پيش بگيرد و حرمت منتقدان را حفظ و از صاحب نظران براى كمــك دعوت كند به نظر من در مبارزه با فساد موفق خواهد شد.اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: تجربه خود من اين اســت كه دولت موضع خوبى در قبال ســازمان ديدهبان شفافيت و عدالت گرفــت و از طريــق آقــاى جهانگيــرى برخــورد مثبت و خوبــى صورت گرفت كه ايــن موضوع جاى تقديــر دارد. اگر در قبال ســاير منتقدان هم اين موضع را داشته باشند، جاى اميدوارى خواهد بود.

»آشنا« خواستار »رفع حصر« محصورين

به شيوه اخراج »امير انتظام« از زندان شد

مشاور رييس جمهور خواستار رفع حصر از ثلاثه محصورين شد، همان گونه كه امير انتظام از زندان اخراج شد!

بــه گــزارش ايــران آنلاين، حسام الدين آشــنا، مشاور رييس جمهــور بــا انتشــار پيامــى روى صفحه توئيتر نوشت: »روزى فكر كردند در زندان بماند بهتر اســت يــا نه؟ نتيجه اين شــد كه او را از حبس اخراج كردنــد. كاش امروز فكر كننــد كه در منزل بمانند بهتر است يا نه؟ كافى است در باز بماند و ماموران از منزل خارج شــوند. هيچ اتفاق بدى نخواهد افتاد«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.