چرا اجراى حكم سعيد مرتضوى نمى تواند متوقف شود؟

KHABAR JONOOB - - سياسي -

وكيــل خانــواده روح الامينــى دربــاره آخريــن وضعيــت پرونــده بازداشــتگاه كهريــزك و نتيجــه درخواســت اعــاده دادرســى ســعيد مرتضــوى گفــت: در ايــن پرونــده موضوعــى جديــد را بــه مــا اعلام نكردهانــد. وقتــى درخواســت اعاده دادرســى را دارنــد نتيجــه آن را به طرف مقابل پرونــده اعلام نمى كنند بلكــه دادگاه بررســى كــرده و نتيجه را به آن شــخصى كه بــه حكم قطعى معتــرض بــوده اعــلام مــى كند.مير مجيــد طاهرى در گفــت و گو با ايلنا تصريح كــرد: اعاده دادرســى پس از درخواســت به شــعبه مربوطه ارجاع داده مى شــود و اگر قبول شود، يك راى هماننــد دادنامــه صادر شــده و در آن دادنامــه مى نويســند كه اعاده دادرسى به اين دلايل تجويز مى شود. وى با بيــان اين كه ســعيد مرتضوى درخواست اجراى ماده 477 را داشته است، گفت: شرايط اعاده دادرسى در قانون تصريح شــده اســت كه موارد اعــاده دادرســى را مشــخص كــرده است. زمانى كه اعاده دادرسى تجويز شود، اجراى حكم متوقف خواهد شد. آخرين وضعيت پرونده اين بود كه در آن زمانــى كه ما دنبــال اجراى حكم متهم بوديم مىدانســتيم كــه متهم به دنبال اين موضوع (اجراى ماده 477( اســت.اين وكيــل دادگســترى با بيان ايــن كه نتيجه اعاده دادرســى به خود فرد درخواســت كننده اعلام مى شود، گفــت: مرتضوى وكيل نــدارد. او در پرونده تامين اجتماعى وكيل داشــت كــه وكيل او آقاى رضا جعفرى بود و بعد از اين كه حكم صادر و قطعى شد شــايد براى پيگيرى اين پرونده وكيل گرفته باشد.

طاهرى ابراز داشت: اين پرونده در وضعيــت اجراى حكم قــرار دارد. متهــم الان در بازداشــت و در حــال گذراندن دوران محكوميت خود است و بــا توجه بــه حكمى كه شــعبه 22 تجديد نظر صادر كرده و قطعى شــده بــه اجراى احكام كاركنان دولت رفته و پــس از آن هم دادســتانى اقدام به جلب و سپس او بازداشت كرد و الان هم بايد همچون گذشــته در بازداشت باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.