همه ما زمينه تبديل شدن به يك ديكتاتور را داريم

KHABAR JONOOB - - سياسي -

عضو فراكســيون اميد مجلس شــوراى اســلامى گفت: همه تصميم گيرى ها به جز موارد نظامى و امنيتى بايد به اطلاع عموم مردم برسد.

محمــود صادقــى در همايــش »قانــون گرايى و حقوق شــهروندى« با بيــان اين كه بــراى تحقق حقوق شــهروندى بايد مســير بلند مدتى را پيــش بينى كنيم، اظهار كرد: هم در پيشــينه باستانى (منشور كوروش) و هم در پيشــينه دينى مان (قرآن كريم) توجهات خوبى به حقوق شهروندى شده است ولى اگر انتظار داشته باشيم كــه در مدت زمــان كوتاه به اهداف بلند برســيم، دچار دلسردى مى شويم؛ درواقع شهروند كسى است كه عضو جامعهاى به نام شهر باشد و البته »شهر« لزوما به معناى مصطلح امروزى نيســت، با اين وجود هــر فرد در برابر دولت از حق و حقوقى برخوردار است.به گزارش ايسنا، وى ادامه داد: اين گونه نيســت كه دولت و حاكميت به صــورت يك ســويه حكمرانى بكند و مــردم مجبور به تبعيت باشند بلكه بايد رابطه دوسويه وجود داشته باشد و آحاد مــردم از حقوقى از جمله حــق انتخاب در برابر حكومت برخوردار باشــند. حكومت نيــز در برابر مردم تكاليفــى دارد و امام على (ع) حق بين حاكميت و مردم را به صورت جاده دو طرفه مى داند.

صادقى افــزود: از بعد تاريخــى در دوره معاصر، نهضت مشــروطيت، نهضت حقوق شهروندى بوده است و بر اساس نام مشــروطيت، قدرت حكومت و شاه بايد مشــروط و محدود به قانون باشــد؛ در واقع بايد حقوق مردم و دولت مشــخص باشــد و تكاليــف هر دو طرف در چارچوب آن تعيين شــده باشــد. بر همين مبنا، اولين قانون اساســى كشور در نهضت مشــروطه تدوين و در اين قانون براى اولين بار ساختار حاكميت تعريف شد.

عضو فراكســيون اميد مجلس شــوراى اســلامى بــا تاكيد بر اين كــه با پيروزى انقلاب اســلامى، فصل جديدى از توجه به حقوق شــهروندى و رابطه بين مردم و حاكميت مطرح شــد، تصريح كرد: قانون اساسى فعلى، جامعــه را يك جامعه پويــا و در حال حركت به تصوير كشيده اســت و براى دسترســى به جامعه ايده آل، بايد مســير تكامل طى شــود. در همين راســتا و با توجه به اين كه هدف از حكومت، رشــد دادن انسان و حركت به ســوى نظام الهى اســت، مى توان اذعان كرد كه بروز و شكوفايى اســتعدادها در گرو مشاركت فعال و گسترده همه عناصر جامعه است.

وى خاطرنشــان كــرد: جامعــه اى كــه ديرينه اى اســتبدادى دارد، براى گسســتن از ايــن ديرينه نيازمند تلاش و حركت مستمر اســت ولى متاسفانه هر كدام از مــا چه در جوامــع كوچك خانوادگى و چــه در جوامع بزرگتر، زمينه تبديل شــدن به يك ديكتاتور را داريم. يكــى از اصولــى كــه در قانون اساســى پيــش بينى و مقدمات آن فراهم شــد، اصل شوراها بود و از آن جايى كه خمير مايه شــوراها، دموكراسى است، اعضاى شورا هرگز نبايد از اين خميرمايه غافل شــوند. شــكل گيرى چنين غفلتهايــى نيز جز با تلاش و پرداختن هزينه رفع نمى شــود.صادقى با بيان اين كه تحقق حقوق شهروندى مســتلزم حضور تشكل ها و ســمن ها است، خاطرنشان كرد: تشكل ها كمك شايانى به تحقق حقوق شهروندى مى كنند. همچنين يكى از نشــانه هاى تحقق اين حقوق، امكان تشــكل يابى بر اساس ســليقه است چرا كه مردم مى توانند با مشــاركت، در انتخاب سرنوشت خود سهيم باشــند؛ به عبارتى يكى از ويژگى هاى حكمرانى خوب، مشــاركت آحاد مردم اســت و نه تنهــا اكثريت بايد در اداره جامعه مشــاركت كنند بلكه اقليت نيز نبايد ناديده گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.