امروز در فارس عزاى عمومى است

KHABAR JONOOB - - جنوب -

پيكر مطهر آيت ا... محمد رضا حدائق، با حضور مردم ولايتمدا رشيراز ، تشييع و در جوار حرم مطهر احمد بن موسى شاهچراغ (ع) به خاك سپرده شد.

بــه گزارش خبرگزارى صدا و ســيما، پيكر اين عالــم جليل القدر، صبح پنجشنبــه با حضــور جمعى از مســئولان اســتانى، علما، روحانيــون و مردم ولايتمدار شيراز، از ميدان شاهزاده قاسم تشييع شد.

حجت الاســلام عليرضا حدائق بر پيكر پدر فقيــدش نماز خواند و پيك ر مطهر اين عالم ربانى در ايوان مطهر حرم شاهچراغ (ع) به خاك سپرده شد.

آيــت ا... شيخ محمدرضا حدائق بيش از نيمــى از عمر پربركت خود ر ا صرف تربيت طلاب، تدريس علوم دينى و حل مشكلات مردم كرد.

اين عالم جليل القدر بيستم تير در سن 92 سالگى دار فانى را ودا عگف ت و به ديار باقى شتافت.

اعلام عزاى عمومى در فارس

نماينده ولى فقيه در فارس، توليت آســتان مطهر احمدى و محمدى(ع) و استاندار فارس به دليل فوت آيت ا... حدائق امروز را در فارس عزاى عمومى اعلام كردند.

به گزارش خبرگزارى مهر، حجت الاســلام والمســلمين دژكام، آيت ا... دستغيب و اسماعيل تبادار طى اطلاعيهاى به دليل فوت آيت ا... حدائ قامرو ز را در فارس عزاى عمومى اعلام كردند.

در اين اطلاعيه آمده است: »با احترام و ضمن تسليت ارتحال عبدصالح خــدا، عالم عامل و فقيه عاليقدر حضرت آيــت ا... آقاى حاج شيخ محمدرض ا حدائــق رضوان ا... تعالــى عليه به منظور تجليل از مقــام شامخ اين روحانى جليلالقدر كه چندين دهه تلاش وافر و زائدالوصف ايشــان در تروي جمكت ب حقّــه جعفــرى و تربيت طلاب فاضل و گرانقدر موجب رشد و ارتقاي ســطح حــوزه هاى علميه گرديد، امروز شنبــه مورخه 4/23/97 را به عنوان عزاى عمومى در اســتان فارس اعــلام نموده تا بلكه بتوان گوشــهاى از زحمات و مرارتهاى اين شيخ العلماء را قدردانى نمائيم«.

تسليت رئيس مجلس

رئيــس مجلس شوراى اســلامى هم در پيامى درگذشــت آيت ا.. حدائ ق را تســليت گفت. در پيام لاريجانى آمده اســت: درگذشت آي تا.. .حا جشي خ محمدرضا حدائق از علماى برجسته استان فارس موجب تاسف و تاثر گرديد.

اين روحانى جليل القدر در سراسر عمر خويش به كسب معارف اسلامى، نشر و ترويج علوم دينى و تدريس در حوزه هاى علميه و همچنين امور خيريه و نيكوكارى اهتمام فراوان داشتند.

اينجانب ضمن عرض تســليت به روحانيــت مكرم و حوزه علميه محترم شيراز و بيت معزز ايشــان و مردم متدين اســتان فارس، براى آن عالم ربانى علــو درجات و براى بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعا لمســئل ت مىكنم.

پيام تسليت توليت حرم شاهچراغ (ع) در پى درگذشت آيت ا... حدائق

توليت آستان مقدس شاهچراغ (ع) در پى ارتحال آيت ا... آقاى حاج شيخ محمدرضا حدائق پيام تسليتى صادر كرد.

به گزارش روابط عمومى آستان مقدس حضرت احمدبن موس ىالكاظ م شاهچراغ عليه الســلام، متن پيام تســليت آيت ا... سيد على اصغر دستغيب به اين شرح اســت: »ارتحال عالم ربّانى، اســوه تقوا و فضيلت، حضرت آيت ا... حاج شيخ محمدرضا حدائق(قدّس ســرّه) عموم مــردم شريف و قدرشنا سب ه ويژه جامعه روحانيت و حوزه هاى علميه را داغدار و عزادار نمود .

مُعَظَمٌ لَه همچون والد ماجدشان سلمان الزمان حضرت آيه ا... آقاى حاج شيخ ابوالحســن حدائق (قدس ســرّه) عمر پر بركت خويش را در راه تبليغ و ترويج دين مبين و نشر علوم آل محمد (عليهم السلام) گذراندند.

مواعــظ و نصايــح توام با تواضع آن عالم متقــى و معلم اخلاق بر دلها مىنشســت و نفوس مســتعدّه را جذب مىنمود، چه بســيار افرادى از عام و خاص كه تحت تعليم و تربيت ايشان به مدارج عالى علم و تقوا نائل گرديدند.

اينجانــب مصيبت فقدان آن چهره ماندگــار و محبوب دله اىاه لايمان را به عموم شاگردان و ارادتمندان و بازماندگان به ويژه فرزند گرامى ايشان حضرت حجت الاســلام والمســلمين آقاى حاج شيخ عليرضــا حدائق (دامت افاضاته) تســليت عرض نموده، از خداوند منّان صبر جميل و اجر جزيل براى همگان مسئلت دارم«.

تسليت نماينده فارس در مجلس خبرگان

آيــتا... علىاكبرى كلانتــرى، نماينده مردم فــارس د رمجل سخبرگان رهبرى، پيام تســليتى بهمناسبت درگذشت آيتا... محمدرضا حدائق ،مؤسس جامعه روحانيت شيراز صادر كرد.

در بخشــى از اين پيام آمده اســت: عالم گرانقدرى كه از خانواده علم و تقوا برخاســت و در محضر استادان بزرگى همچون حضرات آيات بروجردى ، امام خمينى(ره)، حســينىالهاشمى و شيــخ بهاءالدين محلاتى تلمذ كرد و عمر پربركــت خود را صرف تعليم و تربيت طلاب، ترويج معارف اهل بيت عليهم السلام و خدمت به مردم شريف سپرى كرد.

تسليت جامعه استادان حوزه علميه فارس

جامعه استادان حوزه علميه فارس هم در پيامى درگذشت آيت ا... حدائق را تســليت گفت. در بخشــى از بيانيــه اين نهاد آمد هاســت :»معظمل هبخش عظيمــى از عمر با بركــت خويش را در جهت تربيت طلاب علوم دينى صرف كرد و پس از سالها نشر معارف دينى و تدر يسف قه اهل بيتعليهمالسلام با آرامش تمام به ديدار حضرت معبود شتافت. اين فقيد سعيد كه ساليان دراز در سنگرهاى مختلف جامعه روحانيت مشغول خدمات بى شائبه بود ،ا زچهرههاى بارز روحانيت خدمتگزار محسوب مىشد«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.