مسابقات سراسري قرآن كريم در فارس برترينهاي خود را شناخت

KHABAR JONOOB - - جنوب -

»خبرجنوب«/ چهل ويكمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم مرحله اســتاني فــارس در دو روز گذشته در شيراز برگزار شــد. در اين دوره مســابقات بيش از900 شركــت كننده حضور داشتند كه عصر ديروز نفرات برگزيده هر بخش معرفي شدند.

در بخش برادران رشته اذان، نفر اول حسام قانعي از شيراز، نفر دوم رضا بردبار از شيراز و نفر ســوم رضا توفيق زاده از فسا، در رشته دعاخواني، نفر اول حميدرضا اسكندري از فسا، نفر دوم كاظم موذني از قيروكارزين و نفر سوم سعيد خائف پناه از شيراز، در رشته حفظ 5 جزء قرآن، نفر اول ســعيد ارجوني از شيراز، نفر دوم مجيد نوري از جهرم و نفر سوم قاسم كشاورزي از مرودشت و در رشته حفظ 10 جزء، نفر اول نصرا... بازيار از شيراز، نفر دوم سيدمهدي شفاعتيان از شيراز و نفر سوم رضا بهدادفر از جهرم به عنــوان نفرات برتر معرفي شدند. بنابر اين گزارش، در رشته حفظ 20 جزء هم نفر اول سيدمرتضي هاشمي از استهبان، نفر دوم سعيد حســن شاهي از ارسنجان و نفر سوم حجت ديانت از ني ريز و در رشتــه حفظ كل قــرآن نيز نفر اول نويد رزمجو از فســا، نفر دوم مجتبي فيضي از فسا و نفر سوم حسين ايران نژاد از شيراز معرفي شدند. گفتني اســت در رشته قرائت، نفــر اول جواد هاشم زاده از شيــراز، نفر دوم ســيدرضا نجيبي از شيراز و نفر ســوم محمدامير عباسيان از جهرم و در رشته ترتيل، 5 نفر اول اين رشته به ترتيب مهدي كشــاورزي و محمدمهدي يقطين از شيراز، رضا حســيني روش از كازرون، اميرحســين عباســي از شيراز و حسين پرندك از شيــراز بودند. در رشتههاي كتبــي در موضوع معارف و حفظ احاديــث (نهج البلاغه)، علي ســوخكي از شيراز به عنوان نفر اول برگزيده شد. به گزارش خبرنگار ما، در رشته خواهران نيز نفرات برتــر به شرح زير ميباشند: در رشته حفظ پنج جز قرآن كريم نفر اول ماندانا پرســتنده خيال از شيراز نفر دوم الهام استوار از شيراز نفر ســوم سمانه تيمورى از كازرون و همچنين در بخش حفظ 10 جزء نفر اول زهرا صديقى اردكانى از سپيدان نفر دوم هانيه حاجى زاده از شيراز و نفر سوم در اين بخش زينب پور ديوانى از شيراز به عنوان نفرات برتر معرفى شدند همچنين در بخش حفظ 20 جزء حميده حســينى از قير و كارزين فاطمه درودمند از شيراز و سيده ليلا موســوى از شيراز نفرات اول تا سوم اين بخش معرفى شدند بنابرايــن گزارش در بخش حفظ كل نفر اول زيبا زارع مويدى از شيراز نفر دوم زهره حيدرى از شيراز و نفر ســوم فاطمه ابراهيمى از شيراز معرفى شدند. در رشته دعاخوانى، آســيه دهقان از شيراز بــه عنوان نفر اول، آمنه محســن پور از شيــراز به عنوان نفر دوم و راضيــه رحم دار از فســا به عنوان نفر ســوم انتخاب شدند. در رشته قرائت، فاطمه محســنى، زهرا حسين پور و فاطمه غفارى از شيراز به عنوان نفرات اول تا سوم شناخته شدند. همچنين در بخش ترتيل، الهام صفرى، سكينه مرادى و زهرا ذريه از شيراز به عنوان نفر اول تا سوم برگزيده شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.