قلب پدر شعر آيينى فارس گرفت

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

احد ده بزرگــى پدر شعر آيينى فارس به ســبب عارضه قلبى در مركز قلب الزهرا شيراز بسترى شده است. به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى فــارس، هاشم كرونى، شاعر و از دوســتان اين شاعر پيشكســوت ضمن اعلام اين مطلب اظهاركرد: وى پيش از ايــن نيز يك بار مــورد عمل جراحى باز قلــب قرار گرفتــه بود و پس از چند ســال مجــددا دچار عارضه قلبى شده اســت. وى افزود: ده بزرگى چهرهاى مردمى، صادق و جريان ســاز اســت كــه بيش از همه فعالين ادبى در پرورش نســل جوان نقش داشته و همواره خدمت به نسل هاى جوانتر شعر را براى خويش افتخار دانســته و به جوانترها تريبون و ميدان داده است. شايان ذكر است بهار امســال تازه ترين اثر احد ده بزرگى با عنوان رجزهاى عاشورايى شامل بازسرايى منظوم رجزهاى حضرت سيدالشهدا امام حسين عليه السلام و اهل بيت و اصحاب ايشان به بازار كتاب عرضه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.