انتخابات مجمع عمومى انجمن خوشنويسان شيراز برگزار شد

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

»خبرجنــوب«/ انتخابات مجمع عمومى انجمن خوشنويســان شيراز روز گذشته برگــزار شد و اعضاى شوراى اين شعبه و بازرســان اين انجمن به شرح زير با اكثريت آرا انتخاب شدند. در پايان راى گيرى روزگذشته، حميدرضا ابراهيمى(87 راى)، مجيد چيزفهم دانشمنديان(83 راى)، صابر سهرابى(75 راى)، مجيد رستگار(70 راى)، فرهاد نصيرى(57 راى)، محمدجواد عسكرى نژاد(52 راى)، حسين سلطانى مقدم(46 راى) و محبوبه سازش(40 راى) موفق شدند به عنوان اعضاى اصلى شوراى اين انجمن انتخاب شوند. همچنين عليرضا بهرام كيا(40 راى) و ســكينه منبتى(19 راى) به عنوان اعضاي على البدل اين بخش برگزيده شدند. در بخش بازرســان اين انجمن نيز بهاره سپندآســا و مريم همايونى به ترتيب با 63 و 52 راى اعتماد مجمع عمومى را كســب كردند. در ايــن بخش راضيه نعمتى و رويا رحمانيــان به عنوان اعضاي على البدل برگزيده شدند. براســاس اظهارات مجيد چيزفهم دانشــمنديان، رييس انجمن خوشنويســان شيراز، اين انجمن داراى 218 عضو رســمى(داراى كارت) اســت و مجمع عمومى روز گذشته با حضور 115 نفر از اعضا رسميت يافته و انتخابات برگزار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.