معرفى برگزيدگان كودك و نوجوان جشنواره رضوى در استان فارس

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

برگزيدگان مرحله اســتانى مســابقه كتاب سازى شانزدهمين جشــنواره بين المللى امام رضا عليه السلام در كانون فارس معرفى شدند. به گزارش روابط عمومى اداره كــل كانون پــرورش فكرى كودكــان و نوجوانان فارس، بر اساس اين گزارش در گروه سنى 8 تا 10 سال محمد جواهر و محمد حسين جاهدى، زهرا قادرى و اطهر قادرى به عنوان دو گروه كتابسازان برتر معرفى شدند. عسل ســوزنده، الهه عالى زاده، ســبا دهبيدى اسدزاده، زهرا ترابــى، مهديه براتى، فاطمه الســادات طباطبايى، عســل مصفا، حديث برم شورى، پارميس دهقانى، احمد رضا مهربان و پويا داوودى اعضاى 5 گروه برتر كتاب ســازى گروه سنى 11 تا 13 سال هستند. كانون فارس، هليا مرادى، طناز فتحى، ســارا جام، روژان نجيب زاده و ســتايش ناظرى فرد را نيز به عنــوان برگزيدگان گروه سنى 14 تا 18 سال كتاب سازى اعلام كرد كه در قالب سه گروه به ارائه اثر پرداختند.

همچنيــن برگزيدگــان مرحلــه اســتانى مســابقه »كاردســتى رضوى« شانزدهمين جشــنواره بين المللى امام رضا عليه الســلام در كانون فــارس معرفى شدند. بر اين اســاس مبينا روايى، محمــد جواهر و نگين لطفى به عنوان برگزيدگان گروه ســنى 8 تا 10 ســال معرفى شدند. در گروه ســنى 11 تا 13 ســال نيز زينب كيانى نژاد، مرضيه پناهى، ياسمن تقوى، محمد رزمخواه، ناديا لطفى، فاطمه سادات ميرقادرى، فاطمه سادات طباطبايى و ســونيا جنگجــو رتبه هــاى برتر را كســب كردند و زهــرا خليليان، مينا نيك ســرشت، راحله محمدى خواه، ابوالفضــل ميرزايى، هانيه شفيعى و الناز شايان پور مقام برتر گروه ســنى 14 تا 18 ســال را بــه خود اختصاص د اد ند .

برگزيدگــان مرحلــه اســتانى بخش »انيميشــن« شانزدهمين جشــنواره بين المللى امام رضا عليه السلام در كانــون فــارس نيــز معرفى شدنــد. بر اين اســاس، انيميشــن »امام رضا(ع(« كــارى از زينب كيانى نژاد و ياســمن تقوى فرد، از مركز فرهنگى هنرى لارســتان و انيميشــن »يك كــار خوب« كارى از زهــرا رزم خواه، فاطمه زارعيان و يكتا ستايشگر از مركز فرهنگى هنرى شمــاره 2 جهــرم به عنوان انيميشــنهاى برتــر انتخاب شدند. انيميشــن »مــردم به او گفتند پســنديده« كارى از مائده صفايى، آويســا زرگرى، درسا بردبار، پارميس معتمد و نســترن شيوخى و انيميشــن »فرشتههاى حرم« با هنرنمايى محمدحســين جاهدى، محمد جواهر و بهنام درتــاج، دو انيميشــن برگزيده ديگــر از مركز فرهنگى هنرى لارستان است.

اين در حالى اســت كه برگزيدگان مرحله اســتانى مسابقه »نامه اى به امام رضا(ع(« شانزدهمين جشنواره بين المللى امام رضا عليه السلام در كانون فارس معرفى شدند. بر اين اســاس، سيده مبينا نظارى، فاطمه قائدى و مليكا ابراهيمى به عنوان برگزيدگان گروه سنى 8 تا 10 سال بخش »نامهاى به امام رضا« معرفى شدند؛ در گروه سنى 11 تا 13 سال نيز كوثر مقصودى و در گروه سنى 14 تا 18 ســال حامد عبدالهــى، فاطمه زارعيان و زهرا رزم خواه موفق به كسب مقام برتر شدند.

برگزيدگــان مرحلــه اســتانى مســابقه »پژوهش رضوى« شانزدهمين جشنواره بين المللى امام رضا عليه السلام در كانون فارس معرفى شدند. براين اساس، على عســكرپور و محمد مهدى عبدا...پور دو عضو نوجوان مركز فرهنگى هنرى لارســتان مقام برتر بخش پژوهش رضــوى را در مرحلــه اســتانى شانزدهمين جشــنواره بينالمللى امام رضا عليه الســلام در گروه ســنى 14 تا 18 ســال به خود اختصاص دادند. موضوع پژوهش اين نوجوانان »بررسى تأثيركتابها و داستانهاى رضوى بر سبك زندگى ايرانى- اسلامى« عنوان شده است. گفتنى است از برگزيدگان استانى بخشهاى مختلف موضوعى اين جشــنواره، 27 و 28 تير ماه همزمان با دهه كرامت در اداره كل كانون فارس تقدير مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.