تمديد مهلت ارسال آثار به جشنواره فيلم سلامت

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

در پى اســتقبال فيلمســازان از بخش هاى مختلف جشــنواره، دبيرخانه ســومين جشــنواره فيلم سلامت مهلت ارســال آثار را تا شنبه 30 تيرماه 97 تمديد كرد. مهلت اعــلام شده تمديد نخواهد شد. به گزارش هنرآنلاين، بر اســاس فراخوان منتشــر شده توسط دبيرخانه جشنواره، پنج بخش سومين جشنواره فيلم سلامت را فيلمهاى سينمايى (بيش از 70 دقيقه)، مستند (از 15 تا 70 دقيقه)، كوتاه (حداكثر 30 دقيقه)، برنامه هاى تلويزيونى (حداكثر 90 دقيقه) و دانشــجويى (از 3 تا 30 دقيقه) تشكيل مى دهد كه در اين بخش ها ســه جايزه (تنديس جشــنواره و ديپلم افتخار) به همــراه جايزه نقدى اهدا مىشود. اين جشــنواره با هدف نمايش آثار ايرانى با محوريت نقش سلامت در زندگى انســان و با شعار »سلامت براى همه؛ اجتماعى شدن سلامت« از تاريخ 1 تا 5 شهريور 97 برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.