»فرميسك« برنده جايزه از جشنواره فيلمهاى كوتاه در آمريكا

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

فيلم كوتاه »فرميســك« به كارگردانى مريم پيربند برنده جايزه بهترين كارگردان زن از جشنواره فيلم هاى كوتاه در آمريكا شد. به گزارش مهر، فيلم كوتاه »فرميسك« به كارگردانى مريم پيربند و تهيه كنندگى مج ســم پروداكشــن كه در كشــور آمريكا و شهــر لــس آنجلس توليد شده اســت، موفق به دريافت جايزه بهتريــن كارگردان زن از جشــنواره ‪International Independent Shorts Awards‬ در كشــور آمريكا شــد. جشــنواره ‪International Independent Shorts Awards‬ يكى از جشنواره هاى قابل استناد جهانى و يا ‪IMDB Quailify‬ است. اين جشنواره در طول يك سال به صورت ماهانه فيلم ها را در اختيار داوران قرار داده و فيلم هايى كــه موفق به دريافــت جايزه مى شوند براى نمايش و جشــن بــزرگ اختتاميه كه در هاليوود برگزار مى شود معرفى مى شوند، »فرميسك« نيز به جمع برندگان اين رويداد بزرگ پيوســت. ســال گذشته مريم پيربنــد جايزه بهترين كارگــردان زن را براى فيلم »سكوت« از اين جشنواره دريافت كرد. اين فيلمساز زن ايرانى در حال حاضر به دليل توليد و زبان فيلم در كنار بقيه توليدات آمريكايى به رقابت پرداخته است. »فرميسك« مراحــل فيلمبــردارى را در آمريكا و مراحل پس از توليد را در ايران به انجام رســاند. »فرميســك« به معناى اشك چشــم، داستان دخترى اســت كه پس از حمله داعش به روستاى شان در كردستان عراق زنده مانده است و براى ادامه زندگى مشكلاتى دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.