قديمىترين قطعه از اديسه هومر در يونان كشف شد

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

باســتان شناســان يك لوح قديمى را در شهر باســتانى المپيا، در جنوب يونان در زير خاك پيدا كردند كه 13 خط از اديســه هومر روى آن حكاكى شده و ممكن اســت اوليــن اثر ثبت شده از اين شعر حماســى باشد. به گــزارش ايبنا، گمان مى رود كه اين قطعه ســفالى متعلق به سده سوم پس از ميلاد مســيح و دوران روم باستان باشد. وزير فرهنگ يونان گفت: »اگر اين تاريخ تاييد شود، اين لوح مىتواند قديمىترين قطعه ثبت شده از آثار هومر باشد كه در يونان كشف شده است«.اين لوح بعد از سه سال حفارى خدمات باستان شناســى يونان با همكارى موسسه باستان شناسى آلمانى و در نزديكى قلعه زئوس در محل بازى هاى المپيك در پلوپونز كشف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.