درخششكشتيگيراناميدفارسدرمسابقاتانتخابىتيمملى

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

مســابقات كشــتى فرنگى انتخابى تيم ملى اميــد طى دو روز در اليگودرز اســتان لرســتان برگــزار گرديد به گزارش احد كشــاورز همكار ســرويس ورزشــى خبر جنوب در ايــن دوره از مسابقات كه از سطح بالايى برخوردار بود كشتى گيران اين رده سنى فارس درخشش بسيار خوبى داشــتند حضور دو كشــتى گير در مسابقات رده بندى وچهار كشــتى گير شايسته استان در فينال اين دوره از مسابقات حكايت ازشايستگى كشتى گيران منتخب اســتان در اين دوره از مســابقات داشــت به گــزارش خبرنــگار مــا حاصل تلاش كشتى گيران استان در مسابقات انتخابى تيم ملى اميد به شرح زير ميباشد

60كيلوگــرم علــى كارگــر مقــام پنجــم 63كيلوگرم ميثم دلخانــى مقام اول 67كيلوگرم محمدرضامختــارى مقام دوم 71كيلو گرم پرهام قنبرى مقام دوم 81كيلو گرم كيوان رضايى مقام دوم مربيان هوشــنگ صيفيكار ، ايرج نوروزى با تشكر از على قيطاسى ابراهيم ناظمى مختارى (پدر محمدرضا مختارى)كه زحمات زياد ىبراى هماهنگى اعضاى تيم كشيدند

همچنيــن على رضا كشــاورز كشــتى گير جوان مرودشتى در مسابقات انتخابى كشتى آزاد اميد هاى قهرمانى كشور در اليگودرز لرستان در وزن 70 كيلــو گرم به عنوان ســوم اين دوره از مسابقات دست پيدانمود به گزارش احد كشاورز همكار ما كشــتى گير مرودشــتى شــاگرد هاشم كوهستانى است و مدال طلاى مسابقات پهلوانى بزرگسالان كشور را در كارنامه افتخارات خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.