معتمدى در حركت دو ضرب برنز گرفت

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

نماينــده كشــورمان در دســته 94 كيلوگــرم در مســابقات وزنهبــردارى قهرمانى جوانان جهــان در حركت دو ضرب موفق به كسب مدال شد.

در ادامه مســابقات وزنهبردارى قهرمانــى جوانان جهان كه در ازبكستان برگزار مىشــود، رسول معتمدى بعد از ناكامى در حركات يكضرب در حركات دو ضرب دسته 94 كيلوگرم روى تخته رفت.

او در حركــت اول يكضرب 151 كيلوگــرم را با موفقيت بالاى ســر برد اما در حركات دوم و ســوم نتوانســت وزنه 158 كيلوگــرم را بالاى ســر ببــرد. بدين ترتيب معتمــدى در حركت يكضرب نهم شــد. ماســكوئرا از كلمبيا و ابراهيم فارس از قطر دوم و ســوم شــدند.معتمدى در حركت اول دو ضرب وزنه 193 كيلوگــرم را با موفقيت بالاى ســر بــرد. او در حركت دوم 200 كيلوگرم را نتوانست با موفقيت بالاى سر برد اما در حركت سوم موفق به اين كار شــد تا در نهايت مدال برنز دوضرب دســته 94 كيلوگرم را كســب كند. معتمدى در مجمــوع دو حركت با 353 كيلوگرم به عنوان چهارمى دست يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.