فارس، نايب قهرمان مسابقات كيك بوكسينگ بانوان كشور شد

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

بانــوان كيك بوكســينگ قزوين در دو بخش مبارزه و هنرهــاى رزمى فردى مقام اول مســابقات كشــورى را كه در اين شــهر برگزار شــد، به دســت آوردند.اولين دوره مســابقات قهرمانى كيك بوكســينگ بانوان كشــور كه در ســالن جهان پهلــوان تختى شهرســتان قزوين آغاز شــده بــود، ديروز پايان يافــت.در اين رقابت هــا 15 تيم و 160 شــركت كننــده در چهار رده ســنى در دو بخش مبارزه و هنرهاى فــردى بر روى تاتامى و رينــگ با هــم به رقابت پرداختنــد.در پايان ايــن رقابت ها در بخش مبــارزه تيم هاى قزوين،تهــران و اصفهــان مقام هاى اول تا ســوم را به دســت آوردنــد و كاپ اخلاق به اســتان قم رســيد.در بخش هنرهاى فردى نيز تيم قزوين اول شــد و تيم هاى فارس الف و فارس ب به عنوان دوم و ســوم دســت يافتنــد.در اين رقابتها مهمانان ويژه كشــورى از جمله زهرا پرنيان نايب رئيس كميته ســوپر كيك بوكســينگ بين المللى كشــور،آمنه مومنــى دبيــر بانوان موى تاى كشــور، فروغ موســوى نايــب رئيس و وينام كشــور و نــدا پاكدامــن مســئول امــور ورزش بانــوان اداره كل ورزش و جوانان اســتان قزوين حضور داشــتند.ناظر اين مســابقات مهرك صنوبرى و مســئول برگزارى ســميه زهرايى بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.