درخشش بانوان لارستان در مسابقات ورزشى فارس

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

طيبى گفت: مسابقات مچ اندازى بانوان قهرمانى استان فارس, در باشگاه ايثار شــيراز با حضور 213 ورزشكار از شهرستان هاى مختلف استان برگزار شد. سمانه عقيلى فر بانوى ورزشكار لارى در اين مسابقات در دسته وزنى 80+ كيلوگرم نايب قهرمان شد. لازم به ذكر است كه سمانه عقيلى فر بانوى ورزشكار لارســتانى جواز حضور در مسابقات كشورى را كسب كرد. طيبى در ادامه افزود: عشرت جهانديده عضو شوراى اسلامى شهر لار از تمرين تيم منتخب كبدى بانوان لارســتان ديدار بــه عمــل آورد. جهانديــده طى اين بازديد كه با حضور عبدالرضا اســلام زاده رئيس و سميه نكيسا نايب رئيس هيئــت كبــدى لارســتان انجام شــد، عملكرد و پويايى اين رشــته ورزشى نوپا در بخش بانوان را مورد تحســين قرار داد و ضمن اعلام رضايت، براى موفقيت كبدى كاران لارستان آرزوى اميــدوارى كــرد. در پايــان، جهــت قدردانى ازعشــرت جهانديده، تنديس و لــوح تقديــر از طــرف هيئت كبدى لارستان، به رســم يادبود و احترام به ايشان و مجموعه شوراى اسلامى شهر لار اهدا گرديد.

طيبى در پايــان گفت:يك دوره مســابقات اتومبيلرانــى بــه ميزبانــى گراش در ســه كلاس ، زير1600سى ســى ، بالاى 1600ســى ســى و آزاد بانــوان بــا حضور40 شــركت كننده از شهرســتان هــاى اســتان فــارس با همــكارى كميته اســلالوم لارســتان انجام شــد كه اتومبيلرانان لارســتانى با سرپرســتى ســيد اميرحمزه موسوى توانســتند سه رتبه اول تمام كلاس ها را به نام خود ثبت كنند:

كلاس آزاد بانــوان : اولرخشــانه امينــى(لار) - دوم-حديث حافــظ زاده(لار) - ســوم-هاجر تبار(لار).

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.