افراد را مجانى خارج مى برند !

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوايــى و جهانگردى ايــران در خصوص ســفرهاى ارزان به كشــورهاى خارجى و استفاده برخى افراد از مابه التفاوت قيمت ارز مســافرى با ارز آزاد گفت: دوستانى كه بدون كارشناســى و جويا شدن نظر ما قانون ها را تصويب كرده اند، مســبب اين وضعيت هستند.به گزارش ايلنا، حرمت ا... رفيعى در خصوص انجام ســفرهاى ارزان قيمت به كشورهاى خارجى ازسوى برخى آژانس ها كه به اين وسيله از طريق حواله ارزى مســافران و مابه التفاوت قيمت اين ارز با ارز آزاد به رانتى قابل توجه دست پيــدا مى كنند، تصريح كرد: متاســفانه در حال حاضر اين شرايط وجود دارد اما بنده دفاتــر را از اين موضوع مبرا مى دانم چرا كه وقتى من با وجود اين كه رييس صنف و آژانس دار قديمى هستم نمى توانم براى خودم بليت تهيه كنم، قطعا دفاتر ديگر هم به ســختى در حال كار كردن در اين بازار هســتند و نمــى توانند در اين مســيرهاى خاص حداقل تا 15 مرداد بليتى تهيه كنند. به همين دليل مطمئنم كه يكى از اين دفاتر هم بــه اين كار رو نياورده اند.وى با بيان ايــن كه چه كســى ارز 300 دلارى را به 500 و 1000 يــورو افزايش داد، افزود: در حقيقــت ايــن افراد دلال هايى هســتند كه بــا ايرلاين ها ارتباط دارند. اگر توجه كنيــم، مى بينيم در اين مســير به جز يك ايرلاين داخلى و دو ســه ايرلاين خارجى، ايرلاينــى ديگرى وجود نــدارد و با توجه به اين كه بــراى هواپيماى تركيش صرف نمى كند كه از اينجا مسافر را به استانبول ببرد و از اســتانبول دوباره به مالزى ببرد، مى توان به اين نتيجه رسيد كه دو ايرلاين مــا ايــن كار را انجــام مى دهنــد. همان هايــى كه تا چنــد وقت پيش مــى آمدند و بــه دفاتر التماس مى كردنــد كه بياييد و ما به شــما گروه مى دهيــم اما در حال حاضــر اگر يك بليــت از آن ها بخواهيم، وجود ندارد و بســته شــده اســت.رييس انجمــن دفاتر خدمات مســافرت هوايى و جهانگردى ايــران در ادامه صحبت هايش گفــت: اين افــراد غالبا مســافرانى را كه اهل روســتاها بوده و تا به حال به كشور خارجــى نرفتهاند، پيدا كرده و آن ها را به هتل هاى دو و ســه ســتاره خارج از شهر كشــور خارجى مى برنــد و يك هفته در آن جا نگه مى دارند و به آن ها مى گويند كــه به صورت رايگان به ســفر آمده اند. در صورتى كه مابه التفاوت ارز مسافرى آنها 4 تا 5 ميليون مى شود اما تمام هزينه آن ها بيشتر از 2 تا 2 و نيم ميليون نيست. به اين صــورت اين افراد به ســود خوبى دست پيدا مى كنند اما اين كه چه كسانى هستند، مشخص نيست!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.