300 ميليون دندان پوسيده در دهان ايرانيان!

70 درصد مردم قادر به پرداخت هزينههاى دندانپزشكى نيستند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

بقيه از صفحه اول

دندانپزشــكى بــا مشــكل مواجــه مىكند.

محمد حســين قربانى در گفت وگو با خبرگزارى خانه ملــت، در واكنش به انتشــار خبرى از ســوى رييــس انجمن دندانپزشــكان عمومــى ايــران مبنى بر كاهش مراجعه مردم به دندانپزشــكان به رغم وجود جمعيــت كثيرى كه با معضل پوســيدگى دندان مواجه هســتند به دليل عدم توانايى براى پرداخت هزينه هاى آن تصريــح كرد: هزينه بالاى دندانپزشــكى ناشــى از قيمت بالاى تجهيزات بوده كه به ويژه در شرايط كنونى با ايجاد نوسان در بازار ارز ايجاد شده است، كما اين كه باعث شــده نرخ ليست مواد دندانپزشكى به صــورت سرســامآورى افزايش پيدا كند.

وى در مــورد ارائه آمــارى مبنى بر وجود 300 ميليون دندان پوســيده در دهان ايرانيان افــزود: آمار و ارقام ارائه شــده صحيح اســت، چرا كه در وزارت بهداشــت يك كســى كه به طــور قاطع از حقــوق افــراد در حوزه دندانپزشــكى دفــاع كند، وجود ندارد و به رغم اين كه سياســت هاى كلانى در حوزه بهداشــت و درمان كشور ايجاد شــد، اما متاسفانه بســته حمايتى ويژه براى رفع مشكلات دندانپزشــكى كه مىتواند دروازه ورود بســيارى از بيمارى ها همچون مشكلات گوارشــى باشد، ديده نشــده است و اين خلاء در اين زمينه مشاهده مىشود.

قربانــى تصريــح كــرد: بىترديــد تســهيل رونــد ارائه خدمــات در حوزه دندانپزشــكى ســرمايهگذارى محسوب مىشــود، چرا كه تحقق اين مهم مانع از تحميل هزينه به حوزه ســلامت مىشود، بنابراين لازم است كه بسته حمايتى براى اين بخش ديده شود، ضمن اين كه ما در كميسيون بهداشت نيز بارها اين موضوع را به مســئولان حوزه سلامت تذكر داده ايم.

ايــن نماينــده مــردم در مجلــس دهم، خاطرنشــان كرد: هــم اكنون ما در كميســيون بهداشــت در پى اين هســتيم كه نشســتى را براى رفع اين مشــكل با مســئولان انجمــن هاى دندانپزشــكى و

NGOها داشــته باشــيم تــا بتوانيم در حوزه پيشــگيرى اقــدام اثرگذارى انجام دهيــم، چــرا كــه دندانپزشــكى از جمله مواردى اســت كه در اين زمينه به خوبى پاسخ مىدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.