تغيير سطح منازعه با دولت از سوى مخالفان

KHABAR JONOOB - - سياسي -

دلواپســان و مخالفان دولت سطح منازعات را تغيير دادهانــد. به نظر مى رســد آن ها چه تريبــون داران صدا و ســيما باشند چه پارلمان نشــينان منتقد، تلاش دارند تا افزون بر اتهامات بى اســاس كه از خانواده رييس جمهور تا مديران دولت را در بر مى گيرد به سمت ناسزا و توهين پيش بروند.

بــه گزارش خبرآنلاين، اتهام زنى يا توهين، كنشــى بديــع در قبال رييس جمهور مســتقر نيســت؛ هنوز عرق انتخاباتى حســن روحانى خشك نشــده و رفت و آمد به پاســتور روى غلتــك نيفتاده بود كه اتهــام زنى ها آغاز شــد. عالى ترين مقام اجرايى كشــور در لباس روحانيت در جايگاه رييس جمهور با »شــاه« مقايسه شد، كسى كه كارى به دين ندارد و به گفته خودش صرفا در پى اعتلاى هنر اســت. گزاره اى كه احتمالا واكنشــى به ســخنرانى روحانى بود كه تقطيع شده شنيده و درك شده بود.

اتهامات اما تنها به مقايســه با شاه ختم نشد. مخلص كلام خطــى كه رقابــت را به روحانى واگــذار كرده بود »آخوند انگليســى« بود. استنادشــان هــم گذراندن دوره دكترا در اين كشــور. پروژه بنى صدر سازى هم از همان روزهاى پس از انتخابات شــروع شد. محمد تقى مصباح يــزدى از جمله اولين كســانى بود كــه روحانى را با بنى صدر قيــاس كرد و معتقد بود ســخنرانى هاى روحانى با مضمون حقوق شــهروندى حرف هايى است كه چند دهه پيــش بنى صدر هم جرات گفتن آن را نداشــت. اتهاماتى چون ديدار با اســراييلى هــا در هتلى در پاريس هم از آن دســت اتهاماتى بود كه آن قــدر دور از ذهن به نظر مى رســيد كه اغلب ترجيح دادند در قبال آن سكوت كرده و موضعى نگيرند.

اتهــام و افتــرا البتــه در همين ســطح باقــى نماند. كار هــر روز بــراى دولت منتخب، معتــدلان و مصلحان ســخت تر شــد. ماجراى برجام كه جدى تر از ســوى تيم ديپلماســى در دستور كار قرار گرفت، بهترين زمان براى تشــديد حملات با اســم رمز »برجام« بود. اگر اوايل كار دولــت شــخص روحانى در مظــان اتهام قرار داشــت و »نفوذى انگليســى ها« و »ديدار با اســراييلىها« ســياهه او، »جاســوس ســازى« گام بعدى تعريف شد. مذاكرات هســته اى و رفت و آمد مدام وزير خارجه با همراهى تيم مذاكره كننده بهترين زمان براى شايعه سازى هايى از اين دست بود.

برخــى رســانه هــاى مخالــف دولــت بــراى تاثير گــذارى در رونــد تصويب برجــام از دل هيــات مذاكره كننده جاســوس هايى بيرون مى آوردند و پروپاگانداي ى ايجــاد مى كردند تا اين ســوال را در افكار عمومى ايجاد شــود چرا در تيم مذاكــره كننده به رهبــرى »روحانى« جاســوس پيدا مى شود؟ جاسوســى كه هنوز هم مشخص نشــده اســت چطور در اوج مذاكــرات روحانى را روى ســيبل اتهامــات و انتقــادات قــرار داد و بعــد از آن هم مشــخص شد كه اين فرد فرســتاده نهادهاى ديگرى برا ى حضــور در تيم مذاكــره كننده بوده و حــالا هم خبرى از سرنوشت او نيست.

ماجراى دو تابعيتى ها هم در همين راســتا آتشى بود كــه به دامن دولــت افتاد. از وزير اطلاعــات انكار و از نماينــدگان اصرار كه در ميان دولتى هــا كه اتفاقا تاكيد داشــتند پســت هاى مهمى نيز دارند مديــران دو تابعيتى وجــود دارد. با اين حال دولــت و تنها نهاد اطلاعاتى زير مجموعه آن اصرار داشــتند كه مديران دوتابعيتى در ميان مديران دولت تدبير و اميد نيســتند. اين بازى اما از سوى طيــف مخالف و منتقــد دولت ادامه يافت. ســخن از هيچ اسم و رســمى نبود، نه مقامات قضايى نه نمايندگانى كه ايــن موضوع را پيش كشــيدند نام و نشــانى از مديران دولتــى به زبــان نمى آوردند و خبرى از افشــاگرى نبود و نيســت امــا تاكيد و اصــرار آنها تا هميــن روزها نيز ادامه دارد .

دلواپســان كه حضور اعتداليون بر مسند هداي تقو ه مجريه را بر نمى تابند ســطح منازعات را از اتهامات اين چنينى به ناســزا و توهين تقليل دادند. رســايى با انتقادات تنــد و بى پروا »چوب خشــك« را رقيب برنده روحانى معرفى كرد و »اشعث كندى و ابوموسى اشعرى« را تمثيل و توصيفى براى او دانســت. بــا اين حال توصيف انتقادى ضرغامى از روحانى در مقايسه با همه اين تعابير و تفاسير بهتــر بود. ضرغامى روايت كرده بود كه وقتى با روحانى در مــورد موضوعى مهم صحبت مى كنيد و انتظار حرفى با حرارت و جدى داريد انگار با يك »بشــقاب« صحبت مى كنيد.

با اين حال هنوز ســطح منازعات اين مخالفان نسبت بــه برخى دلواپســان تريبــون دار منطقى محســوب مى شــد چرا كه اظهار نظرات از ســوى تريبون داران شيفته ســخنرانى و چهرههايى چون حسن عباسى و حسن رحيم پورازغدى، شــرايط را تغيير مى داد و فضا را به ســمتى پيش مى برد كه جاى انتقاد را اســتهزا و تخريب و توهين مــى گرفت. رويكــردى كه برخى صدا و ســيمايى ها هم با آنان همراه شــدند چه آن كه وحيــد يامين پور، مجرى جوان تلويزيون هم به تبعيت از مخالفان بزرگ روحانى از ترسش براى بازنگشتن روحانى به كشور نوشت و همان خط مورد علاقه دلواپسان يعنى پروژه بنى صدرسازى را پــى گرفت، همان خطى كــه در راهپيمايى روز قدس هم تلاش شــد تا به نوعى »مردمى« جلوه داده شــود گر چه شواهد و قراين، جملگى حكايت از سازمان يافتگى داشت.

حــالا در ميان همه اتهامــات و توهين ها و در ادا مه همان سياســت تخريــب، برخى به ادعــا روى آورده اند، ادعاهاى كه فارغ از شــخص رييس جمهــور از فرزندان روحانــى تا مديران آن را در بر مى گيرد، ادعاهايى از آن دســت صحبت هاى بى ســند و مدرك ذوالنور كه گر چه در داخل كشــور تكذيب مى شود اما در خارج از ايران با استقبال گســترده مواجه شده و مورد تاييد قرار مى گيرد و آن قدر بازه گســترده اى دارد كه ساعات كارى رييس جمهور را هم در بر مى گيرد.

دولــت روحانى كه به ادعاى بهزاد نبوى به جاى هر 9 روز يك بحران با هر 9 ساعت يك بحران مواجه است سطح ديگرى از حملات را هم تجربه كرده كه به نظر مى رســد در دولت دوم تشديد شده است. تريبون داران صد ا و سيما يا مخالفان پارلماننشين فرقى ندارد، آن ها صداى آتش بس را نشنيده اند يا شايد هم خود را به نشنيدن مى زنند. آتش بســى كه روحانى در آخرين سخنرانى خود بر آن تاكيد كرد و گفت در شــرايط بحــران زده امروز كم هزينه ترين راه است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.