چه نهادى مىتواند حقوق نمايندگان را علنى كند؟

KHABAR JONOOB - - سياسي -

عضــو هيات رييســه مجلــس گفــت: معاونت اجرايــى مجلس مــى تواند حقوق نمايندگان را در سامانه بارگذارى كند.

به گزارش تسنيم، احمد اميرآبادى فراهانى درباره ممانعت مجلس از انتشار حقوق و دســتمزد نمايندگان بر روى ســامانه اى كه در اين زمينه از ســوى دولت تعبيه شده است، گفت: هيات رييسه مجلس هيچ گاه مخالف انتشار ميزان حقوق دستمزد نمايندگان بر روى اين سامانه نبوده است.

وى با بيان اين كه طبق ماده 29 برنامه ششــم توسعه بايد ميزان حقوق، مسئولان دولتى و نمايندگان مجلس در سامانه اى كه به همين منظور تعبيه شده بارگذارى شود، ادامه داد: اين كار قطعاً به شفافيت در حقوق مسئولان و مقامات دولتى كمك مى كند.

نماينــده مردم قم در مجلس تصريح كرد: معاونت اجرايى مجلس مى تواند حقوق نمايندگان را در سامانه بارگذارى كند و از اين بابت مشكلى وجود ندارد.

عضو هيات رييســه مجلس با بيان اين كه طبق تبصره 12 قانون بودجه ســال 97 هيچ گونه افزايشــى در حقوق نمايندگان نســبت به ســال گذشــته وجود نداشته است، تصريــح كــرد: قطعاً مجلس و به ويژه هيات رييســه پارلمان از انتشــار ليســت حقوق نمايندگان استقبال مىكند و هيچ گونه ممانعتى در اين زمينه ايجاد نمىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.