ابطحى:مردم خرمشهر تشنهاند اما پوپوليست هاى محافظه كار از اين وضعيت بهره بردارى تبليغاتى مى كنند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

محمــد على ابطحى فعال سياســى اصــلاح طلب درباره تلاش برخــى چهره هاى سياســى براى برند ســازى خود با سوء استفاده از مشــكلات و چالش هاى مردم گفت: در شــرايطى كه جامعه دچار بحران شــده و مشــكلات اجتماعى رخ نموده و مردم نيز به آســيب ها عكس العمل نشــان مى دهند، برخــى به دنبال بهره بــردارى تبليغاتى از دلخورى و ناراحتى هاى موجود هســتند. در شــرايطى كه مردم خرمشهر تشنه هستند، حضور كســانى كه نه مديريت دارند و نه مســئوليت و قدرت اجرايى، فقط يك رفتار پوپوليســيتى و تبليغاتى بى رحمانه نســبت به جامعه است.به گزارش نامه نيوز، وى با تاكيــد بر اين كه هر جريان سياســى حق فعاليت دارد و بر همين اســاس بايد تحركات سياســى آنان مورد استقبال قرار بگيرد گفت: فعاليت سياسى اما به معناى بهره بردارى از مشــكلات مردم نيســت. اين كار به نفع شان نيســت. اصلا يكى از دلايلى كه جناح محافظه كار نتوانسته اعتماد مردم را جلب كند همين نوع تحركات انتخاباتى غير مقبول اســت كه در ذهن جامعه مثبت تلقى نمى شــود.ابطحى در تشريح اهداف پشت پرده اين نوع اقدامات گفت: با اين رفتارها مى خواهند به نوعى به رخ مردم بكشــند كه اگر به جاى دولت فعلى به ما راى داده بوديد، اين طور نمى شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.