پارازيتهاى شيراز روى نمايشگر، پيش چشم مردم

آذري جهرمي: از يك ماه پيش، 18 سايت اندازه گيرى امواج راديويى در شيراز راه اندازى شده پارازيتها اندازه گيرى خواهد شد و مانند نمايش آلودگى هوا مىتوان وضعيت فركانسى را روى نمايشگر به مردم نشان داد فارس در حوزه ارتباطات از يك عقب ماندگي مزمن رنج مي برد اينكه

KHABAR JONOOB - - جنوب -

جــلال الديــن عرفانــي- خبرنــگار »خبرجنوب«/ »پارازيتها« هنوز يك سوال بدون پاسخ هستند. اگرچه مسئولان دانشــگاه علوم پزشكى شيراز اينكه پارازيتها در شــيراز افزايش پيدا كرده باشــند را پيــش از اين رد كردهانــد ولى در عين حال، برخــى نمايندگان و اعضاى شــوراى شهر شيراز در دوره گذشــته و كنونى، خواهان رســيدگى به وضع اين امواج راديويى در شيراز شدهاند. شــايد به همين علت بود كه محمدجــواد آذرى جهرمى، وزير ارتباطات در ســفر روز پنج شنبه وعده داد كه »در برخى شهرها نمايشگر ميزان پارازيت نصب مىشود«.

وى گفــت: با توجه به حساســيتى كه بــه ويژه در شــيراز در ارتبــاط با وجــود اين امواج وجود داشــت و در ماههاى گذشــته موضــوع پارازيت بــه مطالبه جدى بخشى از شــهروندان تبديل شده بود، از يك ماه گذشته 18ســايت اندازه گيرى فركانسهــاى راديويى برخط به صورت خاص در شيراز راه اندازى شد.

نتيجــه پايشها نشــان ميدهد ميزان تشعشــعها در شيراز از استاندارد گرمايي بالاتر نيست.

آذرى جهرمــي تصريح كرد: در حال حاضر معيارى كه به لحاظ فنى در اســتانداردهاى علمى مضر بودن آن بر بدن انســان ثابت شده بحث اثرات گرمايى تشعشعات فركانسى نظير موبايل، واى فاى، تلويزيون، ماهواره و... به صورت تجميعى شده است كه در فضا وجود دارد. البته در شهرهاى مختلف كشور كه ذهنيت وجود پارازيتهاى مضر در فضاى آنها وجــود دارد اين اندازه گيرى انجام خواهد شــد و مانند نمايش آلودگى هوا مىتوان وضعيت فركانسى را به صورت زنده در سطح شهرها نشان داد تا شهروندان از آن مطلع شوند.

دستگاه قضايى پيگير تخلفات ارزى است

وزير ارتباطــات و فناورى اطلاعــات همچنين در حاشــيه شــوراى ادارى اســتان فارس و افتتــاح همزمان دسترسى 569 روســتاى بالاى20 خانوار فارس به نسل 3 و 4 اينترنت با اعلام اين خبر در پاســخ به ســوالى در خصوص ريجســترى برخى گوشىهاى تلفن همراه گفت: تمامى گوشــىها از آن ســوى آب مىآيند اما ما چيزى به عنوان ريجســترى خارج كشور نداريم و شايد منظور گوشىهايى است كه در بار مسافران وارد مىشود كه در اين زمينه براى دستيابى به يك راهكار مناسب با نيروى انتظامى در حال تعامل هستيم.

آذرى جهرمي در حاشــيه ديدار با جمعى از نخبگان و فعــالان حوزه ارتباطــات و فناورى اطلاعات اســتان فــارس نيز در جمــع خبرنگاران با تاكيد بر شــفافيت در ارائه گزارشــي در خصوص واگذارى ارزهاى دولتى به برخــى از شــركتها و تخلفاتى كه در ايــن رابطه روى داده اســت، گفت: دســتگاه قضايي پيگير مساله تخلفات ارزى اســت و دادستان تهران نيز مكاتباتى در اين باره با وزارتخانههاى مربوطه داشته و اطلاعاتى در اين باره در اختيار قوه قضاييه قرار گرفته اســت. انتظار مى رود كه هم اينك روال رســيدگى به اين موضوع مشــخص شود و اگر باز هــم از مواردى در اين زمينه آگاهى پيدا كنيم اطلاع رسانى به مردم صورت مىگيرد.

وزيــر ارتباطات و فنــاورى اطلاعات در خصوص كندى روند توسعه تلفن ثابت به ويژه در شهرهايى مانند شيراز و عقب افتادگى در اين مورد نيز گفت:توسعه تلفن ثابــت نيازمند صرف زمان نســبتا زيادى اســت البته در مناطق روستايى توسعه تلفن ثابت سريعتر صورت گرفته اما در مناطق شهرى مشكلاتى در حوزه مخابرات وجود دارد كــه اكنون ســرمايه گذارىهايــى در اين خصوص انجام شــده كه اميدواريم در آينــده وضعيت بهبود پيدا كند . وى در خصــوص كــم فروشــى حجــم اينترنت از ســوى برخى اپراتورهاى تلفن همراه هم گفت: در ابتداى دوره خدمــت من در مســئوليت وزيــر، گزارشهايى در خصوص كم فروشــى اپراتورهاى تلفن همراه به وزارت ارتباطات ارائه شــده كه بررسى در اين خصوص انجام و دو درصدى كه به دليل نحوه محاســبه شــمارشها انجام مىگرفت توسط سازمان تنظيم مقررات راديويي اصلاح شد .

وى تاكيد كرد: در حال حاضر گزارش جديدى مبنى بر اينكه مشــتركان حجمى را خريدارى كرده اما شركتى كمتــر از آن ميزان را تحويل داده باشــد دريافت نشــده است.

برخورد با كم فروشى اينترنت

وى در خصــوص تغيير بســتههاى اينترنتى مربوط بــه اپراتورهاي مختلف نيز گفــت: اپراتورها حق ندارند بســتهاى را به مشــترك تحميل كنند اما در قالب سقفى كه در مقررات تنظيم راديويى مشــخص شــده مىتوانند بســتههاى ارائــه شــده را تغيير دهنــد. البتــه برخى از اپراتورهاى تلفن همراه حجمى از اينترنت را به مشتركين مىفروختنــد كــه بعد از خريد آن مشــخص مىشــد كه بخشــى از بســته خريدارى شده قابليت اســتفاده روزانه و بخشــى ويژگى شــبانه دارد، اين كار بــه نوعى فريب مشتركان اســت و به همين دليل پيگيرى اين موضوع در دستور كار ســازمان تنظيم مقررات راديويى قرار گرفته و اكنــون اين نقص از درگاههاى اصلــى خريد اپراتورها اصلاح شده است.

آذرى جهرمي در خصوص آنتن دهى تلفن همراه در مســير پياده روى بزرگ اربعين حســينى در عراق نيز با اشــاره به اين موضوع كه بايد ديــد در عراق براى ارائه اين خدمات تا كنون چه اقداماتى انجام شده است، گفت: بحث ارتقاى كيفيت آنتندهى تلفن همراه در طول مســير پياده روى مســتلزم همكارى مشــترك مسئولان ايران و عراق اســت كه ما نيز همواره در جلســاتي با مســئولان عراقى اين درخواست را مطرح كرده ايم و در همين راستا تلاش هاى زيادى طى دو ســال گذشــته انجام شــده اما مشكل اصلى در اين زمينه در مسير نجف به سمت كربلا اســت كه تنها در ايامى خاص و محدود در سال افزايش جمعيتى چشــمگيرى پيــدا مىكند كه طبيعتا مشــكلاتى نيز در پى آن ايجاد مى شــو. امسال پيگيرى مىشود كه كيفيت ارتباطات در مســيرهاى منتهى به مرزهاى كشور عراق افزايش پيدا كند، البته در دو ســال اخير اين بهبود نيز حاصل شده است.

كاهش آنتن دهى و سرعت اينترنت

كاهش آنتــن دهي، پاييــن بودن ســرعت اينترنت، كندشــدن روند توسعه تلفن ثابت، افزايش تعرفه خدمات تلفــن همــراه و رفع بســياري ديگــر از اين مشــكلات ســال هاســت كه به يكي از مطالبات مردم در شــهرها و روســتاهاي كشــور بدل شــده و روز به روز با توجه به پيشــرفت تكنولوژي و نياز بيشــتر مردم بــه اين حوزه، مشكلات حوزه ارتباطات نيز گسترده تر ميشود .فار س نيز سالهاســت با مشــكلاتي در اين حوزه روبه روست، مشــكلاتي كه وزير ارتباطات و فنــاوري اطلاعات در آخرين روز هفته گذشــته در شوراي ادار ياست انب ه آن اشــاره كــرد و گفت: فارس در حــوز هارتباطا تا ز يك عقب ماندگي مزمــن رنج مي برد. در زمان ورود ب هاي ن حــوزه، دو هدف را تعيين كرديــم؛ ابتدا يك اقدا معاج ل براي ســاماندهي حوزه و دوم رســيدن به اهدا فبرنام ه توســعه ششــم تا پايان ســال 97 كه بر طبق آن وزارت موظف اســت تا آخر ســال ،90 درصد روستاها يبالا ي 20 خانوار را به خدمات اينترنت پرسرعت مجهز كند.

محمدجــواد آذري جهرمي افزود :اجــرا ياي نكا ر بســيار ســخت اســت. به عنوان مثال اگر ما تهران را در نظر بگيريم با تحت پوشــش قرارداد نتهران ،25 درصد جمعيت كشــور تحت پوشــش قرار ميگيرند اما كار د ر روستا بسيار سخت است به گونه اي كه به عنوان نمونه در همين شهرستان كوار از 80 هزار نفر جمعيت آن، بيش از 50 هزار نفر در تعداد زيادي روســتا پراكنده شــدهاند كه خدمات دهي به آنان بســيار ســخت تر است و هزينه بيشــتري هم دارد. و يب ااشار هب هپ وششنامناس بتلف ن همــراه در شــيراز نيز گفت: البته حوالــي دي ماه بود ك ه به شــيراز آمدم. در يك خيابــان تلفن همراه من 4 مرتبه قطع شــد و در مناطق شهري اســتان هم ضعف جدي د ر آنتندهي تلفن همراه داريم.

وي افــزود: با توجه به هدف گذاري برنامه ششــم توســعه، از 2300 روســتاي بالاي 20 خانوار اســتان با نصب 230 سايت روستايي، 569 روستا امروز به شبكه اينترنت نســل 4 دســت يافتهاند و تا پايان سال نيز د ر2 فاز، 446 سايت ديگر راه اندازي و 1270 روستا به اين سيستم مجهز شده و با اين كار ما به شاخص پوشش 90 درصد روســتاها به نســ ل4 اينترنت دست مييابيم .البت ه تقاضــاي من اين بوده كه تا پايان ســال اين پروژه ها به اتمام برســد. امــا آذري جهرمي در ادام هاي نمراســ مب ا انتقاد از نحوه اطلاع رساني پروژه هاي مخابراتي كه در آن از افتتاح 4014 پروژه مخابراتي خبر داده بود ،گفت : يكي از گلايههاي من به نحوه ارائه گزارش و استفاده از اين عناوين در اطلاع رساني افتتاح پروژه هاست و ارائه آمار افتتاح 4014 پروژه نه تنها براي مردم مفهوم ندارد بلكه ارائه اين آمار، شــبهه ناك اســت و لزومي به ارائه گزارش شــبهه نــاك به مردم وجود ندارد. شــم اب رطب ق آمار، 543 روســتا را كه30 درصد روستاها يبالا ي20 خانوار اســت در طول 3 ســال به سيستم اينترنت نسل 4 مجهــز كرديد كه اين قابل تقدير اســت و همين را اعلا م كنيد همه براي شما دست مي زنند و تقدير مي كنند. وي افزود: پيش از اين از مدير انمخابرا تخواستي م از اين روش سنتي ارائه گزارش پرهيز كنند. اتصال يك سايت به شبكه فيبر نوري در واقع يك عمليات است نه پروژه، شــما د راي نمرحل هتنه ا2 پروژه را افتتاح كرديد كه يكي توسعه شــبكه انتقال و ديگري توسعه دسترس ي بود .

وزيــر ارتباطات و فنــاوري اطلاعات بــا انتقاد از اعلام رقم افتتــاح يكهزار ميليارد تومــان پروژه د راي ن مراسم، گفت: با يكهزار ميليارد تومان اعتبار ميشود ك ل شــبكه ارتباطي فارس را نوســازي كرد. اعلام اين آمار يك دروغ اســت و امــرو ز93 ميليارد توم انپروژهها ي مخابراتــي افتتاح شــده اســت. اينكه هرچه اعــداد ده ان پركنتر شود مطلوب تر است، درس تنيست.

آذري جهرمي با اشاره به مشكلات آنتن دهي تلفن همراه و خدمات آن به شــهروندان، افزود: در شــيرا زم ا مشــكلات زيادي داريم و طي دوســال گذشــت هن هتنه ا ســايت جديدي براي تلفن همراه اضافه نشــد هبلك ه30 سايت هم جمع آوري شد. البته سياست هاي شهرداريه ا محترم اســت اما طي اين مــدت جلو ينص ب52 ميليارد تجهيــزات خريداري شــده براي تســهيل در امور مرد م گرفته شــده و شــهردار ياجاز هنصب ايــ نتجهيزا تر ا نميدهد .

وي اضافه كرد: درســت است كه شهرداري هم بايد به فكر منافع مالي شهر باشد اما نتيجه آن نبايد اين باشد كه 52 ميليارد تجهيزات ارتباطي مورد نياز مردم شــه ر معطل نصب باشد و اين ظلم به مرد مشيرا زاست.

آذري جهرمــي گفت: بــراي نصب ايــن تجهيزات از شــهرداري درخواســت و تقاضا كردي ماما ظاهر ااي ن موضوع با تقاضا و درخواســت پيش نمــيرود .اينك هب ا شــيطنت يك مدير كه از شــهرداري جــدا و د راپراتو ر ديگري مشغول كار شده و ب هخاطر جلوگير يا زپيشرف ت اپراتور رقيب با اعمال نفوذ كاري كند كه شــهردار يب ه اپراتــور ديگر مجوز نصب تجهيزات ندهد اي نشايســت ه برخــورد قاطع بــا آن مدير اســت و اين موضــوع بايد پيگيري شود.

وي خواســتار رســيدگي بــه اين موضوع توســط استاندار فارس شد.

وزير ارتباطــات و فناوري اطلاعات در پاســخ به اظهارات حسين رضازاده، رئيس مجمع نمايندگا نفار س در مجلس نيز كه در ابتداي جلسه، قطعي اينترنت و تلف ن همــراه را به عنوان يكي از عوامــل عصبانيت و ناراحتي جوانان برخي نقاط اســتان ياد كرد ،ب هشوخي گفت :اگ ر قطع و وصل تلفن همــراه تا اين حد باعث ناراحتي مردم فارس ميشود ما عذرخواهي ميكنيم اما به نظر نميرسد قطع و وصل تلفن همراه تا اين اندازه باشد و فكر ميكنم بسياري چيزهاي ديگر است كه مردم را عصباني ميكند . اميدوارم نوع نگاه ما مســئولين به چارچوب كارها همان باشــد كه عنــوان ميكنيم. يكي از مــواردي كه مرد مر ا عصباني مي كند، تبعيض و فســاد اســت كــه بايد ب ا آن مبارزه كنيم.آذري جهرمي افزود: امروز شــرايط كشور ســخت اســت، اما به رغم اين ســختي، حركت جمهوري اسلامي به ســمت قله ادامه دارد و امروز را كه رد كني م بــه قله ميرســيم. موضع ما ضعف نيســت بلكه حركت جمهوري اســلامي در همه عرصه ها با رشد قاب لتوجه ي همراه بوده است. وي اضافه كرد: در اين راستا بايد به د و نكته توجه داشــته باشيم؛ اول اينكه دنيا هر روز در حا ل پيشــرفت است و نايســتاده و دوم آنكه توقع مرد م بيش از گذشــته است و تنها راه توسعه و پيشرفت ما، استفاده از نخبــگان جوان در كنار همدل يمي انهمه ارك انجامع ه اســت. البته همدلي نه از آن نوعي كه مي گويد كه تنها بايد به حرف من گوش كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.