سلامتى و نشاط اجتماعى اولويت اداره كل ورزش و جوانان است

معاون توسعه امور ورزش:

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

معاون توسعه امور ورزش اداره كل گفت : تامين سلامتى و نشاط اجتماعى از طريق ورزش از اولويتهاى اداره كل ورزش و جوانان استان است.

محســن ســالارى كــه در آيين توديــع و معارفه رئيــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان ممســنى در محل فرماندارى اين شهرســتان ســخن مى گفت با بيان ايــن مطلــب از شهرســتان ممســنى به عنــوان يكى از شهرســتانهاى فعال در استان در عرصه ورزش ياد كرد و اظهار داشــت : با توجه به پيشرفت فيزيكى خوبى كه اســتخر اين شهرستان تاكنون داشــته است اميدوارم به زودى مــورد افتتاح و بهره بردارى قــرار گيرد تا هديه خوبــى از طــرف دولــت و اداره كل ورزش و جوانان اســتان به مردم شريف و دوست داشتنى نورآباد ممسنى باشد.

ســالارى گفت : هر ميزان اعتبارى كه فرماندارى دربخشــهاى عمرانى ورزش هزينه كنــد به همان ميزان اداره كل هــم از اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده براى توســعه ســخت افزارى ورزش در اين شهرستان لحاظ خواهد كرد.

وى يكى از اهداف كلان در برنامه راهبردى حوزه ورزش را توســعه ســلامتى در جامعه دانست و افزود : اداره كل ضمــن توجه بــه ورزش قهرمانى و همچنين كمك به پيشــرفت تيمهاى ورزشــى جهــت حضور در ليگهاى مختلف كشــور ، ســلامتى و نشاط مردم هم از اولويت برنامه هاى اداره كل ميباشــد زيرا در هر جامعه اى اگر مردم شــادابى و ســلامتى داشته باشند قهرمانان بيشترى پرورش پيدا مى كنند.

معاون توســعه ورزش اداره كل خاطرنشــان كرد : شهرســتان نورآباد پتانســيل و ظرفيت هاى زيادى در ورزشــهاى انفرادى و گروهى دارد و در رشــته فوتبال و واليبال تيمهاى خوبى در ســطح استان فعال هستند كه انشالله با تلاش و توانايى خود و همچنين پشتيبانى اداره ورزش اين شهرســتان بزودى شاهد حضور تيمهاى اين شهرستان در بالاترين سطح ليگ هاى كشور باشيم .

محســن ســالارى با تبريك به كشــاورز بعنوان رئيس جديد اداره ورزش و جوانان ممســنى و قدردانى از زحمــات صفرى گفت : اين دو عزيز از مديران موفق ورزشى هستند و حضورشــان در هرشهرستانى ميتواند منشــا خدمات براى مردم ورزش دوست باشد ولى هيچ مديرى به تنهايى قادر به پاســخگويى در برابر خواست به حق مردم نيست به همين خاطر از هياتهاى ورزشى و دست اندركاران امر ورزش و ساير دستگاههاى اجرايى انتظــار داريم بــازوان اداره ورزش و جوانان باشــند تا ورزش و جوانان اين منطقه هم بتواند به قله هاى افتخار دست يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.