الهي!

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

شرح درد اشتياق، سينه اي مي خواهد شرحه شرحه از فــراق، حكايت جدايي ها و دور ماندن از اصل خويش، مثنوي هفتاد »من« مي خواهد و رسيدن به روزگار وصل خويش، آزادي از بنــد ســيم و زر را مــي طلبد پــس »ديگران چون برونــد از نظــر از دل برونــد، تو چنــان در دل من رفته كه جان در بدني.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.