صوفيان هم از بعد سياسى و هم از بعد دينى و اعتقادى يك خطر محسوب مىشوند

صوفىها خوانندگى، نوازندگى و رقص را حرام نمىدانند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مرجع تقليد شــيعه با بيان اين كه صوفيان هم از بعد سياســى و هم از بعد دينى و اعتقادى يك خطر محســوب مىشوند، خاطرنشان كرد: كار علمى پيرامون تصوف بايد انجام شــود و با تبليغ اين فرقه ها در كشــور مقابله شــود.به گزارش ايسنا، آيت ا... العظمي ناصر مكارم شيرازى در ديدار با حجت الاسلام والمسلمين احمد واعظى، رييس دفتر تبليغات اســلامى حوزه علميه قم و دســت انــدركاران همايش »تصوف شاخصه ها و نقدها« با تشكر از احساس مسئوليت دفتر تبليغات اسلامى در برابر فرق انحرافى اظهار كرد: تصوف از جهات مختلفى قابل مطالعه است كه از آن غفلت شده اســت.وى با بيان اين كه صوفى ها حسابشــان را از جماعت مسلمين جدا مىكنند، گفت: مركز عبادت تمام مســلمين جهان مســجد اســت ولى اين ها مركز عبادتشان خانقاه است و مراسم دينى خود را در خانقاه انجام مىدهند. مكارم شيرازى با بيان اين كــه صوفىها خوانندگى، نوازندگى و رقص را حرام نمىدانند و مفاهيمى به نام وجد و ســماع دارند كه براى برخى جوانان جاذبه دارد، گفت: آن ها تقيد چندانى به فروع ديــن ندارنــد و براى مثال برخى از آن ها مىگويند نگاه به زنان حرام نيســت و بايد قلبت پاك باشــد و از اين قبيل مطالب كه درســت و منطقى نيست.وى با بيان اين كه صوفيان هم از بعد سياسى و هم از بعد دينى و اعتقادى يك خطر محسوب مىشوند، خاطرنشان كرد: كار علمى پيرامون تصوف كار بسيار خوبى است و بايد با تبليغ اين فرقه ها در كشور مقابله شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.