ولايتى:ترامپ يك كابوى آمريكايى است

KHABAR JONOOB - - اخبار -

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در شــرايط فعلى دنيــا كه غير قابل پيش بينى به نظر مى آيد، چاره اين اســت كه به فكر خود باشــيم و بــه هيچ كس و هيچ كشــورى اطمينان نكنيم مگر اين كه از همــكارى و همراهى آن اطمينان قطعى داشته باشــيم.به گزارش ايسنا، على اكبر ولايتى در همايش هفته دفاع مقدس گفت: كشــور ما به لحــاظ جغرافيايــى همواره مورد طمع بــوده و مردم ايران نيز همواره از آن دفاع كرده اند. از يونان و روم ديگر خبرى نيســت و كمتر كشــورى است كه ســابقه ايران را به لحاظ فرهنگى داشــته باشــد و با اين همه تهاجمى كه انجام شده كشــورمان و فرهنگمان حفظ شده است. وى ترامپ را هفت تيركش افسار گسيخته و كابوى آمريكايى خوانــد و افزود: كار به جايى رســيده است كه كشور كوچكى مثل مالديو را ترامپ تهديد به تحريم مى كنــد يا براى دنيا و كشــورهاى بزرگ و كوچك شــاخ و شــانه مى كشــد. امروز با وضع بى ســر و ســامانى مواجه ايم كه از قرن 20 تا كنون بى ســابقه اســت. اين مرد (ترامپ) مخبط (پريشان عقل) كاباره دار، كازينودار به جان دنيا افتاده اســت و در اين شــرايط چاره اين است كه به فكر خود باشــيم و به هيچ كس و هيچ كشورى اطمينان نكنيم مگر اين كه اطمينان قطعى داشته باشيم.وى به ديدارهايش با مقامات روســيه و چيــن و حمايت آنهــا از ايران در شــرايط تحريم اشــاره كــرد و گفت: تحريــم ها و نياز ما به دلار با حمايت اين كشورها و استفاده از پول كشورهاى ديگر در معادلات تجارى كم مى شــود اما يك عده ســعى دارند دلار را به همه چيز ربط دهنــد در حالى كه فقط 20 درصد اقتصاد ما به دلار وصل اســت. پس ما مىتوانيم آيندهاى روشــن بســازيم و با بازگشــت تحريمهاى آمريكا از پا نمىافتيم.مشــاور مقــام معظم رهبرى در امــور بينالملل به مقاومت مردم يمن در برابر زورگويىهاى عربستان و متحدانش اشاره كرد و افزود: از يمنىهــا ياد بگيريم كه چگونه در برابر تهديد و تحريم مقاومت مىكنند. به جاى لبــاس لنگ مىبندد و اســلحه به دســت دارنــد و چند تكه نان خشــك دستشــان اســت با پاى پياده و ســعودىها از دست اينها عاجز شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.