تخصيص يارانه ويژه به رسانه هاى استان هاى كم برخوردار

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى با بيان اينكه بخش عمده از حمايت هاى اين معاونت از طريق خانه هاى مطبوعات در اســتان ها ارايه مى شــود، از تخصيص يارانه ويژه به رســانه هاى اســتان هاى محروم و كم برخوردار خبر داد.به گزارش ايرنا، محمد ســلطانى فر در نشست هم انديشى مديران كل استان هاى وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامى با معاونتهاى تخصصى اين وزارتخانه، با تشــريح و تبيين سياســت هاى كلى معاونت مطبوعاتى و با اشــاره به وجود 9700 پروانه انتشــار در كشور، به سياست ارائه مجوز در كوتاهترين زمان جهت جلوگيرى از فســاد در خريد و فروش مجوز اشــاره كرد و گفت: تنها در بخش رســانه هاى حوزه كودك و نوجوان، به شــدت سختگيرى مى كنيم چرا كه در اين بخش نيازمند نيروهاى متخصص و كاردان براى توليد محتواى رســانه اى مطلوب هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.