اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشستگان كليد خورد

معاون وزير كشور تغيير كرد 3 سفيرى كه بازنشسته مى شوند چه كسانى هستند؟

KHABAR JONOOB - - اخبار -

ســخنگوى وزارت كشــور از آغــاز اجــراى قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان و تغيير مديران در اين وزارتخانه خبر داد و گفت: مهدى جمالى نژاد معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزارت كشور شد.

به گزارش نامه نيوز، ســيد سلمان سامانى در حساب شــخصى خــود در توئيتر نوشــت: آغاز تغييــرات مديران وزارت كشــور بــا اجراى قانــون ممنوعيت بــه كارگيرى بازنشســتگان؛ مهدى جمالى نژاد بــه عنوان معاون عمرانى وزارت كشــور معارفــه و از زحمات و خدمات هوشــنگ خندان دل تقدير و تشــكر شد.خندان دل 29 ارديبهشت 97 با حكم وزير كشــور به عنوان سرپرست معاونت عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزارت كشور منصوب شد. وى به دليل بازنشسته بودن از اين مسئوليت كنار رفت.

در دولــت يازدهم خندان دل معاون عمران و توســعه امور شهرى و روســتايى وزارت كشور بود و پيش از اين نيز به عنوان مشــاور وزير كشــور در امــور برنامه ريزى خدمت مىكرد.جمالى نژاد نيز پيش از اين شــهردار يزد بود كه با حكم عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور به عنوان

معاون جديد عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزارت كشور منصوب شد.

سفيرانبازنشسته

با توجه به تصويــب طرح اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان كه ســفرا و رؤساى نمايندگى هاى ايران در خارج از كشــور نيز مشــمول اين قانون قرار مى گيرند، در حال حاضر سه سفير و رييس نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در خارج از كشور جزو كسانى هستند كه اين قانون براى آن ها اعمال مى شود.

در همين راســتا غلامعلى خوشرو سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل در نيويورك، على ماجدى سفير ايران در آلمان و محمد ابراهيم طاهريان فرد سفير ايران در تركيه در شمول اين قانون قرار مى گيرند.

قطع حقوق بازنشسته ها در پايان مهلت قانونى

در حالى بازنشســته هاى برگشــته به خدمت تا آبان ماه فرصت خروج از سازمان ها را دارند كه در هر صورت در پايان مهلت تعيين شــده هيــچ واريزى بابت حقوق براى آن ها انجام نخواهد شــد.به گزارش ايسنا، آخرين اطلاعات دريافتى از سازمان امور ادارى و استخدامى، از اين حكايت دارد كــه اكنون و با به جريان افتادن اين قانون دســتگاه ها مكلف هســتند كه به ســرعت بازنشسته هاى خود را تعيين تكليف و با آن ها تســويه حساب كنند، در غير اين صورت عملكرد آن ها تخلف بوده و برخورد خواهد شد اما مشخص آن اســت كه بعــد از زمانى كه براى خروج بازنشســته ها تعيين شــده، هيچ واريزى بابت حقــوق آن ها انجام نخواهد شد و رســما به كار بازنشسته ها از سوى دولت پايان داده مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.