كسرخدمت ايثارگرى فقط براى سربازان حين خدمت اجرا مى شود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

جانشــين سازمان وظيفه عمومى ناجا گفت: اجراى كسرخدمت ايثارگرى فقط شامل كاركنان وظيفه حين خدمت مىشــود.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سردار ابراهيم كريمى اظهار كرد: برابر ابلاغيه ستاد كل نيروهاى مسلح به ازاى هر ماه جبهه، هر درصد جانبازى مورد تاييد بنياد شــهيد و يا هر ماه اســارت، 12 روز كســر خدمت به فرزندان ايثارگــران كه به خدمت ســربازى اعزام شــده اند، تعلق مىگيرد.وى بيــان كرد: اولويت كســرخدمت ايثارگرى با كاركنان وظيفه حين خدمت است و گواهى مربوط به اين امتياز صرفا در صورت اشتغال به خدمت، توسط سازمانهاى نيروهاى مسلح صادر مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.