وزارت نفت جزييات جديد فيش حقوقى نماينده مدعى را منتشر كرد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

هدايــت ا... خــادم نماينــده ايــذه و باغملك در مجلس شوراى اسلامى اواخر هفته گذشــته با انتشــار يك فيش حقوقى 16 ميليــون تومانــى به تارنمــاى مجلس شــوراى اســلامى اعلام كرد فيش حقوقى 27 ميليونــى مــورد ادعــاى وزارت نفت، صحت ندارد.

به گــزارش ايرنا، خادمى اين حركت را نشــانه صداقت و شــفافيت خود دانسته و گفت: تا ســيه روى شــود هــر كه در او غش باشد!

وزارت نفــت در واكنش به ادعاى جديد ايــن نماينده، ديروز شــنبه جزييات جديــدى را از فيش حقوقى وى و اســتفاده همزمان از 2 منزل مســكونى دولتى منتشر كرد .

در اين اطلاعيه با اشاره به جزيياتى جديــد از فيــش حقوقى ايــن نماينده آمده اســت: فيش هاى 16 ميليون تومانى بدون احتســاب 120 ســاعت اضافه كارى است كه بــراى مدتى به دليل يــك ابهام ادارى پرداخت نشــده بود كه ايــن مبالغ هم پس از انجام مكاتبات اداره كل منابع انســانى مجلس شــوراى اســلامى و اداره كل امور مجلــس وزارت نفت، محاســبه و در يك فيــش حقوقى به مبلغ 650 ميليون ريال به حساب خادمى واريز شد.

گفته خادمى كه اين واحد مســكونى 290 مترى را پس از 10 ســال داوطلبانه تخليه كــرده نيز متاســفانه دور از حقيقت اســت، زيرا از ســوم آبان ماه 1395 چند اخطاريــه دربــاره تخليه منزل بــراى وى صادر شــد تا اين كه پــس از نامه نگارى بــا رييس دفتــر رييس مجلــس در يازدهم شهريورماه 1396، خادمى نسبت به تخليه واحد مسكونى اقدام كرد.

يادآور مى شــويم كه موضوع واحد مســكونى »آ.اس.پ« تهــران، غير از يك باب منــزل مســكونى ســازمانى ديگر به متــراژ 500 متر در مجموعه 100 واحدى شــركت ملى حفارى ايران در اهواز اســت كه از نهم دى ماه 1370 در اختيار خادمى بوده و هنوز نســبت به تخليه داوطلبانه آن اقدام نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.