قاچاق گسترده كالا از ايران توسط همسايه ها!

KHABAR JONOOB - - اخبار -

عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه از كشــورهاى همســايه براى خريد برخى كالاها و محصولات به كشورمان مراجعه مى كنند، گفت: كاهش شديد ارزش ريال موجب شــده كه از كشورهاى عراق، پاكستان و افغانستان براى خريد و قاچاق كالا به ايران بيايند.مهدى فرشــادان در گفت و گو با اقتصادآنلاين اظهار كرد: مشــكلى كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه به دليل كاهش ارزش ريال، اجناس ما براى كشورهاى همجوار ارزان اســت و افرادى از كشورهاى همسايه مانند عراق، پاكستان و افغانستان به ايران مى آيند، اجناس ما را مى خرند و به شــكل قاچاق از كشــور خارج مى كنند كه اين موضوع موجب بروز مشكلاتى در بازار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.