قاليباف: راننده هاى اعتصاب كننده امروز همان هايى هستند كه با ماشينشان به كمك جنگ مى آمدند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام بــا بيان اينكه دفاع مقدس به تمام معنــا مردمى بود، گفت: همين راننده كاميــون هايى كه امــروز اعتصاب مى كننــد همان هايى هســتند كه با ماشــين شــان به كمك جنگ مى آمدند.به گزارش خبرگزارى فارس، محمد باقر قاليباف در نشســت جامعه اســلامى مهندســين اظهار كرد:همه مشكلاتى كه امروز بــه آن مىپردازيم در دوران دفاع مقدس هم وجود داشــت.وى بيان كرد: امروز جنگ رســانهاى جدى وجود دارد و آن موقع هم وجود داشت و حجم آن زمان هم كمتر از امروز نبود و مشكلات اقتصادى و تحريم ها هم بود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.