قابل توجه متقاضيان اشتراك روزنامه »خبر جنوب«

KHABAR JONOOB - - اخبار -

اخيراً برخى از توزيع كنندگان روزنامه و افراد غيرمسئول ضمن مراجعه به مردم به بهانه اشتراك روزنامه »خبرجنوب« مبادرت بـه اخذ وجه و احياناً صدور قبض بدون آرم و مهر اين روزنامه مى نمايند. روزنامه »خبرجنوب« ضمن سپاس از اعتماد و محبت شـهروندان عزيز به اطلاع مى رساند تنها در مقابل مشتركينى كه از قسمت اشتراك اين روزنامه واقع در بولوار اميركبير، خيابان فاخته(ورودى كارخانه سيمان)، خيابان فرعى تنگستان 2، كوچه 10 ، روبروى تالار خوانسـالار قسمت اشتراك روزنامه »خبرجنوب« قبض رسمى ممهور به مهر روزنامه و شماره كد اشتراك و فيش بانكى مبنى بر پرداخت وجه اشتراك به حساب شماره 166177 بانك سپه شعبه چهارراه سينماسعدى شيراز در اختيار داشته باشند مسـئول و در مقابل تعهدات ديگران كه اين روزنامه اطلاعى از آن ندارد، مسئوليتى به عهده نخواهد داشت.

ضمنـاً اين روزنامه جهت اشـتراك به هيـچ عنوان وجه نقد دريافت نمى دارد و مشـتركين محترم وجه اشتراك را فقط از طريق سيستم بانكى پرداخت فرمايند.

تلفن قسمت اشتراك : مستقيم 38423821

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.