غايبان سامانه انتشار آزاد اطلاعات

KHABAR JONOOB - - اخبار - برنامه »پيك بامدادى« راديو ايران

حــدود نيمى از دســتگاه هايى كــه موظف بودند به ســامانه انتشــار آزاد اطلاعات بپيوندند هنوز هيچ گونه اقدامى نكرده اند.همين تير ماه ســا لگذشــته بود كه از آيين نامه اجرايى ســامانه انتشــار و دسترســى آزاد اطلاعات سخن به ميان آمد، سامانه اى كه مردم با ثبت نام در آن مى توانستند مطالبات خود راا ز طريق سازمان، نهاد و يا وزارتخانه مربوطه پيگيرى كنند.

به گفته محمود واعظى، رييس دفتر رييس جمهور اين ســامان هابزارى براى برقرارى ارتباط ميان حاكميت و مردم اســت. جمشيد جع فرپور ،ع ضوكمي سيون فرهنگــى مجلس نيز در آيين رونمايى از اين ســامانه گفت: اگر اين ســامانه به درستى اجرا مى شد با اين همه مشكل مواجه نمى شويم. گفته مى شود، از حدود يك هزار و صد دســتگاه ى كهت اكن ون به عنوانمشــمولاناجراى قا نونانتش ار و دسترســى آزاد به اطلاعات شناسايى شده اند، فقط 459 دستگاه به اين سامانه پيوســتهاند.جداى از اين گزارش هاى كمى كارنامه اين سامانه به لحاظ كيفى و كاركرد در چه وضعيتى قرار دارد؟سامانه انتشار و دسترسى آزاد اطلاعات از د ل قانون دسترسى آزاد به اطلاعات بيرون آمده است، قانونى كه برداشت ىا زقوا نين برخى كشورها بوده است و نزديك به صد سال قدمت دارد.

در همين رابطه صنايى، كارشــناس مركز شفافيت مىگويد با وجود اينترن ت اين شــيوه كارآمد نبوده و راهكار آن تغيير رويكرد است.حسن صميم ني كپى ، معاون ســامانه قانون انتشار و دسترســى آزاد به اطلاعات نيز با بيان اين كه د ر الزامات قانونى ضعف داريم مى گويد: متاســفانه بســيارى از ســازما نها ىم ا اطلاعات ســازمان را شــخصى مى دانند و از بيان آن ابا دارنــد.وى با تاكيد بر شفاف ســازى مى افزود: طبق قانون وقتى از يك دستگاهى درخواستى مى شود آن سازمان موظف است ظرف 10 روز پاسخگو باشد.

به هر روى برخى ســنگ اندازى ها پيش پاى اين سامانه وجود دارد .ب ااين حال حقوق شــهروندى فقط در چند سخنرانى و روى كاغذ تامين نمى شود بلكه با همين دست قوانين و سامانه ها و البته فرهنگسازى در خصوص آن هاست كه مى توان در عمل و نه در شــعار آن را رعايت كرد.اي نح قب اعثآگاه ىبيشــتر مردم از رفتار مسئولين مى شود و جلوى بسيارى از رانت خوارهايى كه فساد را به بدنه مديريت تزريق مى كنند، مى گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.