طرح افزايش حقوق كارمندان هفته آينده ارائه مى شود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس كميســيون اقتصادى مجلس شــوراى اســلامى گفت: گزارش مجلس درباره طرح بســته حمايتى از دهك هاى آسيب پذير و افزايش حقوق كارمندان آماده است و اگر دولت گزارش خود را ارائه ندهد، با نهايى شدن منابع هفته آينده طرح مجلس ارائه مى شود.

محمدرضا پورابراهيمى از تهيه طرحى توسط كميسيون اقتصادى با همكارى مركز پژوهش هاى مجلس براى حمايت از اقشار آسيب پذير خبر داد و بيان كرد: نرخ ارز در بودجه بين 3800 تا 4 هزار تومان بوده اســت كه مقرر شــده اين مابه التفاوت با نرخ فعلى در قالب دو موضوع افزايش حقوق كارمندان و تهيه بسته هاى حمايتى از طريق سبد كالا براى گروه هاى كم درآمد پيگيرى شود.

وى با بيان اين كه در صورت تحقق منابع درآمدى اين طرح حقوق ها افزايش مى يابد، ادامه داد: در صورت تحقق منابع درآمدى بسته هاى حمايتى از اقشار مختلف در جامعه به ويژه افراد كم در آمد و دهك هاى آسيب پذير كه قدرت خريد آن ها كاهش يافته است، در قالب بسته هاى كالايى يا روش هاى ديگر ارائه مى شود.

نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شــوراى اســلامى، با بيان اين كه دولت نيز موازى با مجلس اقداماتى براى ارائه بســته هاى حمايتى آغاز كرده اســت، اظهار كرد: ســازمان برنامه و بودجه بيشــتر در اين زمينه اقدام مى كند و مقرر شــده دولت بسته پيشنهادى را نهايى كرده و اگر به مصوبه مجلس نياز دارد براى بررسى توسط نمايندگان به قوه مقننه ارسال كند.پورابراهيمى با بيان اين كه اگر دولت در اين بخش اقدام نكند، مجلس دست به كار مى شود، تصريح كرد: گزارش مجلس درباره طرح بسته حمايتى از دهك هاى آسيب پذير آماده است و اگر دولت گزارش خود را ارائه ندهد با نهايى شدن منابع هفته آينده طرح مجلس ارائه مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.