جزييات پرونده فساد مالى در شهردارى حرم رضوى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

شــهردار منطقه ثامن مشــهد گفت: براى ســه نفر از كاركنان اين شــهردارى پرونده مالى تشــكيل شــده و در دستگاه قضايى در حال رسيدگى است. به گزارش ايرنا، مصطفى نعمتى در پى انتشار خبرى مبنى بر تخلف مالى در شــهردارى منطقه ثامن در شــبكه هاى مجازى اظهار كرد: يك نفر از اين افراد در بخش املاك و 2 نفر نيز در بخش حســابدارى مشغول كار بوده اند.

وى اظهار داشــت: يكى ازاين افراد كارشــناس حســابدارى شــهردارى ثامن بــوده و2 نفر ديگر نيز جزو كارشناســان نهاد مجــرى طرح نوســازى منطقه ثامن هســتند و تخلف مالى آن هــا مربوط به دوره مديريــت جديد نبوده و به ســنوات قبــل بازمى گــردد. وى گفت: ايــن افراد حدود يــك ماه قبــل با ارســال گزارش تخلف مالى از ســوى شــهردارى ثامن به دستگاه قضايى، بازداشت شده اند.

شــهردار منطقه ثامن افزود: پرونده ايــن افراد همچنان در جريان اســت و اين افراد نيز با قرار وثيقه آزاد شده اند. منطقه ثامن بافت اطــراف حرم مطهر رضوى را شامل مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.