چوب سياستزدگى بر سر منافع ملى

KHABAR JONOOB - - اخبار - برنامه »كاوشگر« راديو جوان

از خيلى وقت پيش براى مردم اين ســوال پيش آمده اســت كه چرا اين همه مشــكلات اقتصادى و گرانى به بار آمده اســت؟ برخى از منتقــد ان براي نب اور هستند كه فشــارهاى خارجى باعث به وجود آمدن مشكلات سياسى داخلى شد ه است.عده اى نيز معتقد هستند كه تحريم ها و مواضع ايران د رسياس تبي نالمل ل موجب شده كه چرخ اقتصاد از كار بيفتد. نابسامانى هايى كه باعث شد مسئولي ن عالى رتبه كشــور به ميدان بيايند و با مردم صحبت كنند.به باور عده زياد ىا ز كارشناسان سوء مديريت برخى مديران داخلى كار را به اينجا كشاند هاست .

بــا اين وجود چه زمانى شــاهد تغيير در بدنه مديريتى ســه قــوا و يا نظام انتخاباتى مديران خواهيم بود؟ با عملكرد غير قانونى و سســت بنياد ، عمرپشــت ميز نشينى ها هم زياد به طول نمى انجامد.با اين كه برخى فكر مى كنند در سمت مديريت مى توانند رشــد كنند اما هرگز چنين اتفاقى نمى افتد چرا كههي چوقت بــا جديت به دنبال رفع مشــكلات نبــوده اند.البته مديرانى هم هســتند كهب اراه اندازى يك كســب و كار ساده آن را توســعه مى دهند و خي لعظيم ىر اب رسر كار مــى آورند. مديرانى كه دچار خطا هم مى شــوند اما اين خطا براى مديران بزرگ آن هم در ســطح كشور آسيب زاست زيرا زمانى كه صحبت از سرنوشت مردم در ميان باشد ديگر فرصتى براى خطا و اشتب اهنيست.ا ينمكانيزم ىاست كه كشــورهاى توسعه يافته از آن پيروى مى كنند البته نبايد ا زراهكاره اىشگرف نخبگان غافل شــد، نخبگانى كه در بيشتر مواقع در جايگاه مد يرانلاي ققر ارمى گيرند.جالب اســت بدانيد، ميانگين سنى مديران در ايتاليا كاهش مى يابد. بعد از انقلاب اكراين نيز اين گونه مشكلات به حداقل رسيد هاست.

محمــد صادق ضيائى، عضو هيات علمى دانشــگاه تهران با اشــاره به عدم استفاده از ظرفيت ها و منابع موجود ملى مى گويد :متاسفا نهمن افعجناح ىنسبت به منافع ملى در اولويت اســت.وى با تاييد اين كه سيســتم مديريتى ما به شدت سياســت زده اســت، مى افزايد: بخش قابل توجهى از اقتصاد درگي رفعالي تهاى سياسى است و اين مساله منافع ملى را تحت الشعاع قرار مى دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.