وجود 19 ميليون بد مسكن در كشور

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزير راه و شهرسازى گفت: اسكان غير رسمى، بافت هاى حاشيه اى و بافت هاى فرسوده ناكارآمد معضلات اصلى حوزه مسكن است كه در گذشته با طرح هايى مانند انبوه سازى، مسكن مهر و ... اين مشكلات برطرف نشده و هنوز با معضل 19 ميليون بد مسكن مواجه هستيم.به گزارش عصرايران، عباس آخوندى در همايش سياست هاى توسعه مسكن د رايران ،تصري ح كرد: معضلات اصلى حوزه مسكن اسكان غير رسمى، بافت هاى حاشيه اى و فرسود هاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.