معافيت مدارس دولتى از پرداخت هزينه هاى آب و برق و گاز

KHABAR JONOOB - - اخبار -

ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس مى گويد هيچ مدرســه دولتى نبايد از اول فرودين ماه هزينه ها ىآ ب و بــرق و گا زرا بپــردازد و وزارتخانههــاى ذىربط هم از اين موضوع اطلاع دارند.ســيد حمايت ميــرزاده د رگف تو گو با خبرگزارى خانه ملت در خصوص اجرايى نشــدن قانون معافيت مدارس دولتى از پرداخت هزينههاى آب و برق و گا زگفت : قانون بودجه سال 97 بايد از ابتداى سال اجرايى مى شد و لازم بود وزارتخانه هاى نيرو، نفت و آموزش و پرورش، آييننامه اجرايى اين قانون را بنويســند و به مدارس ابلاغ كنند لذا اين موضوع چيزى نيســت كه به مجلس مربوط باشــد بلكه دول ت بايد به آن رسيدگى كند.نماينده مردم گرمى در مجلس شوراى اسلامى افزود: بر اساس قانون هيچ مدرسه دولتى نبايد ا زاو ل فرودين ماه هزينههاى آب و برق و گاز را بپردازد و با توجه به اينكه وزارتخانههاى ذىربط از اين قانون اطلاع دارند، بعيد است براى مدرسهها از اين بابت مشكلى به وجود آيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.