مادرانى كه سلامت كودكشان را فداى تاريخ شيك و لاكچري مىكنند

ديروز روزى بود كه زنان براى زايمان صف كشيدند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

ديــروز هفــت مهر 97 بــود و به دليــل شــيك بــودن تاريخ، بســيارى مادران از هفته هاى قبل در صف انتظار قرار گرفتند تا نوزادشــان ديروز متولد شــود.به گزارش باشــگاه خبرنگاران؛ »فرزنــدم در تاريــخ 6/6/96به دنيا آمــده اســت«، »تاريخ تولــد فرزندم 97/7/7اســت« اين ها جملاتى است كه برخــى والديــن و مــادران باردار بــا افتخــار آن را بيــان مــى كنند، مد جديدى كه يكى دو ســالى اســت باب شده و والدين به دنبال تولد فرزندشان در تاريخ تولد شــيك و خاص هستند، برخــى تاريــخ هــاى رُنــد را انتخاب مى كنند و برخــى والدين به دنبال آن هســتند كه هر طور شده نوزادشان در روزى كه خودشــان متولد شــده اند يا در روزى مانند ســالگرد ازدواجشــان بــه دنيا بيايد و اين فــراى همه مدهاى لاكچــرى بازهــا از جملــه تزئين اتاق زايمان مادر باردار اســت.ديروز تاريخ خاص و به اصطلاح شــيك و لاكچرى در ســال 97 بــود، 7/7/97تاريخى كه بر اســاس اخبار رســيده به دســت ما موجب شــلوغى بخــش هاى زنان و اتاقهاى عمل در برخى بيمارستان هاى خصوصى شده بود، از طرفى برخى پدر و مادرها به دليل اين كه سه عدد هفت در تاريخ ديروز وجود داشــت و هفت را عدد خوش شانسى مى دانند، اصرار داشتند كه نوزادشان ديروز متولد شود.

فاجعه دسـتكارى تاريخ تولد و خطر مرگ نوزاد

متاســفانه ايــن انتخــاب هــاى لاكچــرى در بين والديــن امروزى به عاملى براى تفاخر تبديل شــده اســت و پدر و مادرها ســلامت نوزادشان را فداى تاريخ تولد شيك و رند مى كنند تا جايى كه اين مســأله واكنش معاون بهداشت وزير بهداشت را در پى داشت و آن را فاجعه ناميد.

رييســى در همايــش روز جهانى تغذيه با شير مادر گفت: سزارين الكتيو يا اختيــارى در جامعه رواج پيدا كرده اســت كه بايد به عنوان چالش جدى به آن نگاه كنيم؛ زايمــان بايد به صورت طبيعى باشد، متاسفانه شاهد آن هستيم كــه برخى والدين تمايــل دارند تاريخ تولد نوزادشــان را خود انتخاب كنند و در نظر مى گيرند كه نوزادشان در روز ازدواج يا تاريخ هــاى ويژه اى به دنيا آيد و تاريخ ســزارين را بر اســاس آن انتخاب مى كنند اما دســتكارى تاريخ تولــد فاجعه بــوده و اين گونــه رفتار كردن با ســلامت نوزادان و نسل آينده كشور نگران كننده است.وى ادامه داد: بايد توجه كرد كه دستكارى در تاريخ زايمــان ها، ميزان بســترى نــوزاد در ICU و حتى مرگ نوزادان را افزايش مىدهــد و واقعاً بايد خانــواده ها را از اين كار منع كنيم.

مد جديد تاريـخ تولد خاص در ايران

اعظم الســادات موســوى رييس انجمــن متخصصين زنان دربــاره خبر ازدحــام در برخــى بيمارســتان هــا به منظــور زايمــان زودرس در تاريــخ 1397/7/7 گفــت: متاســفانه در دو سه ســال اخير تغيير فرهنگى در كشور ايجاد شــده اســت كه والدين دوست دارنــد تاريخ تولد نوزادشــان در روز ويژه اى باشد.

وى ادامــه داد: ايــن مســاله در ســال گذشته بســيار مشــاهده شده ما تــلاش كرديم فرهنگســازى كنيم و از متخصصان زنان درخواســت كرديم كه زير بار فشــار خانواده ها براى زايمان زودرس در تاريخ خاص نروند.

فوايد زايمان به موقع و خطرات زايمان زودرس

موســوى با بيان اين كــه زايمان زودرس به ســلامت جنين آسيب وارد مى كند، گفــت: وقتى زايمان در زمان فيزيولوژيك خود شروع مى شود جنين تكامل پيدا كرده اســت و بــر اثر درد ماده اى در خون مادر ترشــح و موجب تكامل ريه جنين مى شود.

وى تصريح كرد: وقتى اجازه داده نشود كه پروســه فيزيولوژيك زايمان اتفــاق بيفتد اختلالات تنفســى پس از تولــد در نوزاد به وجود مى آيد و نياز است كه نوزاد را به دليل نارس بودن، در دســتگاه قــرار داد.موســوى تاكيد كــرد: از خانواده ها و بــه ويژه مادران باردار درخواســت مى كنيم ســلامت نوزاد را فداى تولد در تاريخ شــيك و قشنگ نكنند چرا كه اين يك فرهنگ نادرست در ايران است و هيچ جاى دنيا اين مســاله را نديده ايم، مادران باردار اجازه دهند همــه چيز روال عادى خود را طــى كند زيرا اين به نفع ســلامت مادر و نوزاد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.