اعلام نحوه بيمه پردازى بيمه شدگان اختيارى تأمين اجتماعى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

بيمه شدگان اختيارى تامين اجتماعى بايد پس از شروع بيمه،حق بيمه هرماه را حداكثر تا آخرين روز 2 ماه بعد پرداخت كنند.به گزارش خبرنگاران جوان؛ قانون تامين اجتماعى براى پوشش بيمه اى افرادى كه مدتى به واسطه اشتغال تحت پوشش بيمه اجتماعى بودند، اما به دليل عدم اشــتغال، از پوشــش اين بيمه خارج شــده اند، تدابيرى انديشيده است به نحوى كه اين گونه اشخاص با دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بيمه، بتوانند بيمه خود را به طور اختيارى ادامه دهند.

متقاضيان بيمه اختيارى مىتوانند تا سن 50 سالگى با دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بيمه كه به لحاظ بازنشستگى معتبر باشد، بيمه خود را به طور اختيارى ادامه دهند. چنانچه سن متقاضى در زمان ثبت تقاضا، بيش از 50 سال باشد، پذيرش درخواست وى منوط به دارا بودن ســابقه پرداخت حق بيمه قبلى، معادل مدت مازاد ســنى خواهد بود.تمامى متقاضيانى كه حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند نيز بدون رعايت شرط سنى تقاضاى آنان پذيرفته خواهد شد.نرخ پرداخت حق بيمه در بيمه اختيارى، معادل بيست و هفت درصد دســتمزد مبناى پرداخت حق بيمه مورد قرارداد خواهد بود و بيمه شــدگان بيمه اختيارى با انعقاد قرارداد، پرداخت حق بيمه و احراز شــرايط مقرر مىتوانند از بازنشســتگى، ازكارافتادگى، فوت و درمان بهره مند شــوند. تمامى بيمه شــدگان اختيارى و آن دسته از مستمرى بگيرانى كه با احتساب سابقه پرداخت حق بيمه ادامه به طور اختيارى، در رديف مستمرى بگيران قرار دارند، همانند بيمه شدگان اجبارى از پرداخت فرانشيز درمانى معاف خواهند بود و هزينه كفن و دفن و همچنين وسايل كمك پزشكى (پروتز و اروتز) به آنان مطابق مقررات مربوطه ارائه مىشود.متقاضيان ادامه بيمه به طور اختيارى بايد قبل از انعقاد قرارداد، توسط سازمان تامين اجتماعى، مورد معاينه پزشكى قرار گيرند، اما آن گروه از متقاضيانى كه طبق گواهى پزشــك معتمد ســازمان، در زمان ارائه تقاضاى ادامه بيمه به طور اختيارى، از كارافتاده كلى شناخته شوند، نمىتوانند از حمايت مربوط به از كارافتادگى برخوردار شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.