هزينه و شرايط عضويت در صندوق بيمه سلامت ايرانيان

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معاون اداره كل بيمه گرى ســازمان بيمه ســلامت ايران گفت: براى عضويت در صندوق بيمه سلامت ايرانيان، مبلغ 26 هزار و 400 تومان به ازاى هر فرد توسط خود شخص بيمه شده و همين ميزان نيز توسط دولت پرداخت مىشود.

به گزارش خبرگزارى ميزان، جمشــيد شــايان فر با بيان اين كه بيمه شدگان صندوق بيمه همگانى سلامت مىتوانند به صورت رايگان به همراه ســاير اعضاى خانواده خود دفترچه بيمه ســلامت همگانى دريافت كنند، تصريح كرد: اين طرح از خرداد 93 به اجرا درآمده و اعتبارات مورد نياز جهت پوشش بيمه رايگان به صورت كامل توسط دولت تامين و پرداخت مىشود.

در كنــار ايــن صندوق بيمه اى كه مخصوص محرومين و رايگان اســت، صندوق بيمه ســلامت ايرانيان نيــز براى افرادى كه توانايى مالى دارند وجود دارد و اين افراد مىتوانند با پرداخت 50 درصد حق بيمه، علاوه بر خدمات بخش دولتى، از خدمات بخش خصوصى نيز استفاده كنند.

وى بــا بيــان اين كه حق بيمه عضويت در صندوق بيمه ســلامت ايرانيان در ســال 97 معادل 44 هــزار تومان به ازاى هر نفر در ماه اســت، افزود: 50 درصد اين مبلغ توســط دولت و 50 درصد بقيه به صورت ســالانه و با رعايت شرط خانوار از سوى فرد متقاضى بيمه تقبل و پرداخت مىشــود. معاون اداره كل بيمه گرى ســازمان بيمه سلامت ايران ادامه داد: شرط بيمه شدن در صندوق بيمه ســلامت ايرانيان، عدم برخوردارى از هرگونه پوشــش بيمه اى در ساير صندوق هاى سازمان بيمه سلامت يا ساير سازمان هاى بيمه اى است.

شايان فر در پايان خاطرنشان كرد: بيمه شدگان صندوق بيمه سلامت ايرانيان مىتوانند جهت دريافت خدمات، به تمامى مراكز و موسسه هاى تشخيصى، درمانى دولتى و خصوصى مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.