اصلاح طلبان مجلس استيضاح روحانى را كليد زدند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

عضو فراكســيون اصلاح طلبــان مجلس كه طراح اســتيضاح رييس جمهور است مى گويد كه پس از قانع نشدن نمايندگان از پاسخ هاى حجت الاسلام روحانى به آن ها، دوباره استيضاح وى را به جريان انداخته اند.

چندى پيش شــمارى از اصلاح طلبان مجلس با تهيه طرحى به دنبال اســتيضاح رييس جمهور بودند كه پس از گذشت چندين روز از تدوين اين طرح جلال محمود زاده، نماينده مردم مهاباد و عضو فراكسيون اميد (اصلاح طلبان) مجلس شــوراى اسلامى با اشــاره به آخرين وضعيت طرح استيضاح رييس جمهور در پارلمان گفت: پس از تدوين اين طرح در مجلس جلسه اى را با اسحاق جهانگيرى و حسينعلى اميرى دو معاون رييس جمهور داشتيم.

به گزارش نامه نيوز به نقل از تســنيم، وى با بيان اين كه تدوين اين طرح 15 محور داشــت ادامه داد: پس از ايــن كه رييس جمهور در مجلس حاضر شــد و نمايندگان از پاســخ هاى وى قانع نشــدند اين طرح را با نظر طراحان به 5 محور درباره مسايل اقتصادى و بسته شدن مرزها تقليل داديم.

عضو كميسيون كشــاورزى و آب و منابع طبيعى مجلس با بيان اين كــه اين طرح هم اكنون 5 امضا دارد، افــزود: برخى از طراحان طرح اعتقاد دارند با توجه به شــرايط كشــور اين موضوع تا تعيين تكليف وضع تحريم ها مسكوت بماند.

نماينده مردم مهاباد با بيــان اين كه پيمانكارها و پروژه هاى عمرانى به شــدت دچار چالش شــدند، اضافه كرد: پروژه هاى گاز رســانى و جاده ســازى بر اثر ســوء مديريت ها يا تعطيل و يا با حداقــل ظرفيت ها در حال پيشرفت است.

محمــود زاده تصريح كــرد: اگر دولت به ســرعت اوضاع را مديريت نكند، نمايندگان مجبور خواهند شــد على رغم ميل باطنى طرح اســتيضاح آقاى روحانى را به جريان بيندازند.

وى با بيان اين كه در بعضى از صحبت هايى كه طراحان اســتيضاح با معاونان رييس جمهور داشــتند آن ها مدعى بودند كه همه مشــكلات دست اين ها نيســت و نمونه هاى را ذكر مىكردند ولى اگر مشــكلى وجود دارد خــود آقاى رييس جمهور بيايد و آن ها را بــا مردم در ميان بگذارد، اظهار داشــت: پيشــنهاد ما به دولت اين است كه مشــكلات را دسته بندى كند و برنامه ريزى داشته باشد.

گفتنى اســت، طرحى كه نمايندگان اصلاح طلب مجلس در 15 محور تدوين كرده بودند كه اخيراً به 5 محور تبديل شده به شرح زير بود: جناب آقاى دكتر لاريجانى رياست محترم مجلس شوراى اسلامى با سلام بــا عنايت به اصل 89 قانون اساســى و مــاده 228 آيين نامه داخلى مجلس شــوراى اسلامى و به دليل ضعف گسترده در مديريت قوه مجريه و عــدم توانايى رييس محترم جمهور جناب آقاى دكتر روحانى در اداره امور اجرايى كشــور اينجانبان نمايندگان مجلس شــوراى اسلامى تقاضاى عدم كفايت و اســتيضاح رييس جمهور محترم را به دلايل ذيل داريم. خواهشمند است دستور فرماييد اقدام قانونى صورت گيرد.

1-عدم وجود شــرايط كامل مفاد اصل 115 قانون اساسى در رييس جمهور از جمله نبود تدبير و ضعف شديد در مديريت.

2-نبود شرايط لازم در رييس جمهور مطابق اصل 113 قانون اساسى و عدم توانايى در تنظيم روابط قواى سه گانه.

3-بــى احترامى و مخالفت با نهادهــاى قانونى و انقلابى، اجرا نكردن مصوبات قانونى مجلس، كتمان ضعف قوه مجريه و متهم كردن ساير قوا.

4-پيــروى كردن از سياســت بازى بــه جاى حقيقــت گرايى و عدم همخوانى شعارهاى انتخاباتى ايشان با عمل.

5-عدم صداقــت در اظهارات و عمل در حالــى كه صداقت يكى از اصول اخلاقى اســلام و مصداق بازار امانت و جــزو صلاحيت هاى رييس جمهور است.

6-وجود مشــكلات مالى افــراد نزديك رييس جمهــور كه منجر به تشكيل پرونده و دستگيرى شده است.

7-ضعف گســترده در سياست خارجى و برجام و بهره گيرى از افراد مشكوك با سابقه نا مناسب در حلقه مشاوران، همراهان و اطرافيان.

8-افشاى اسرار اقتصادى كشور و چراغ سبز به غربى ها در رابطه با فعاليت هاى قانونى، موشكى و نظامى كشور.

9-كم كارى، غرور و نخوت فراوان رييس جمهور كه يكى از عوامل عدم صلاحيت ايشان است.

10-ضعــف گســترده در برنامه هاى اولويت در اقتصــاد مقاومتى از جمله فريب خود اتكايى محصولات راهبردى و عدم توانايى مديريت اقتصاد كشــور، بازار ســكه و ارز و نرخ تورم و ركود اقتصادى موسسات مالى و بنگاه هاى اقتصادى.

11-ارايه آمارهاى نادرست از نرخ تورم، ركود اقتصادى، اشتغال و... كشور كه منجر به بحران هايى در كشور شده است. 12-تعطيل نمودن بازارچه ها و مبادلات قانونى مرزى و كوله برى. 13-عدم رعايت تعدادى از قوانين و مقررات مصوب مجلس از جمله مفاد قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه قانون بودجه و ... .

14-عدم انتخاب كابينه و مديران ارشــد و اجرايى كشــور بر اساس شايستگى.

15-عدم مديريت صحيح منابع آب كشور و ركود طرح هاى عمرانى.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.