رييس جمهور فكرى هم براى وزارت نفت كند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

يك نماينده مجلس گفت: به نظر مى رسد، تصميم رييس جمهور براى بركنارى آقاى آخوندى جدى است؛ پيش از اين نيز اختلاف رييس جمهور با آقاى آخوندى مشـخص بود.احمد عليرضا بيگى با اشـاره به جلسه سه شنبه هفته قبل كميسـيون عمران مجلس براى بررسى اسـتيضاح عباس آخوندى وزير راه و شهرسازى اظهار داشت: آقاى آخوندى به بهانه كسالت در اين جلسه حضور نيافت.به گزارش مهر، نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: در راستاى نوسازى بافت هاى فرسـوده، بايد رييس جمهور از جانب خود به وزير راه و شهرسـازى نمايندگى مى داد اما آقاى تركان را به عنوان نماينده خود براى اجراى اين پروژه منصوب كرد. اين انتصاب نشان مى دهد كه رييس جمهور با آقاى آخوندى اختلافات زيادى دارد و ايشان را قبول ندارد.

عليرضـا بيگى تاكيد كرد: رييـس جمهور چاره اى جز تغيير عناصر اصلى اقتصـادى دولت ندارد حتى بايد فكرى نيز به حال وزارت نفت بكند.عضو فراكسـيون نمايندگان ولايى مجلس شـوراى اسـلامى اظهار داشت: بعد از استعفا يا بركنارى آقاى آخوندى، جمع آورى امضا براى اسـتيضاح زنگنه وزير نفت نيز به جريان خواهد افتاد.وى گفت: افشـاى پرونده فسـاد در شركت اكتشـافات و بانكرينگ بوشهر (در اين پروژه وزارت نفت اقدام به فروش سوخت در دريا كرده بود) پرونده اسـتيضاح زنگنه را باز كرد زيرا در اين پرونده هاى فسـاد، عناصر اصلى متوارى شده اند و از زنجيره فساد نيز هيچ خبرى نيست.

عليرضا بيگى اظهار داشت: اين امر نشان دهنده وجود فساد سازمان يافته در وزارت نفت است. بهتر است رييس جمهور وزير پيشنهادى نفت را نيز به مجلس معرفى كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.